Terrassen ble kjøpt av Lillehammer kommune i 2014 etter å ha ligget mer eller mindre ubrukt siden begynnelsen av 1990-tallet. Det har vært et stort engasjement rundt Terrassen fra veldig mange over lang tid, og ulike aktører har vært invitert med i arbeidet med å se på hvordan en best kan gjøre nytte av Terrassen.

- Planene som foreligger ser veldig lovende ut, dette tror jeg blir bra, sier ordfører Espen Granberg Johnsen mellom svingslagene med slegga.

- Utålmodig, ordfører?

- Ja, jeg er kanskje det – av natur, vil jeg si. Og mange har nok vært litt utålmodige når det gjelder synlige endringer på Terrassen, så det er godt at vi nå er i gang med praktisk arbeid. Det har tatt lang tid, men samtidig er det viktig at det som gjøres her blir bra og noe som byens innbyggere og besøkende vil være fornøyd med. Og så er det mye arbeid som er gjort, selv om det ikke har vært så synlig for andre, poengterer Johnsen.

Terrassen og Bruparken er viktige, sentrale byrom som ses i sammenheng med et større geografisk område; Lilletorget, Mesnavassdraget ned til Strandtorget og til Lurhaugen - Busmoen. Terrassen er utpekt som fase 1 i utviklingen av dette prosjektområdet.

Hva har skjedd siden 2014?
En i mulighetsstudie er utført av Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) og Miljøpsykologimiljøet ved daværende Høgskolen i Lillehammer (HiL). Denne ble levert i desember 2016. Siden den gang har det blitt jobbet videre med en ny, mer konkret mulighetsstudie for Terrassen.

- Nå er arbeidet med detaljprosjektering og konkurransegrunnlag i gang, og så snart de faktiske prisene foreligger kan politikerne ta stilling og forhåpentlig gjøre vedtak på å sette i gang med gjenoppbyggingen til høsten, sier prosjektleder Vegard Brude Wærås. Sammen med ordfører Espen Granberg Johnsen var han til stede på Terrassen-området mandag, rett før rivearbeidet starter for fullt. For å spare tid, og av hensyn til næringsinteresser i byen i sommer, gjøres dette arbeidet gjennom våren. Da er det klart for bygging så snart som mulig når entreprenør og vedtak er på plass.

Medvirkning og innspill underveis
En brukergruppe bestående av naboer til Terrassen, representanter fra Lillehammer Sentrum Drift, Ungdomsrådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært involvert i planleggingen av nye Terrassen, i tillegg til representanter fra ulike avdelinger i kommunen.

- Vi har lagt stor vekt på universell utforming og at Terrassen skal være tilgjengelig for alle sier Wærås. For å sikre gode universelle løsninger har det vært et tett samarbeid med Universell utformings lab på NTNU Gjøvik, og dette samarbeidet vil fortsette framover. Wærås er fornøyd med hvordan prosjektet har utviklet seg.

- Det har kommet mange innspill fra brukere underveis, og jeg er glad for at vi har klart å få med så mange av dem inn i planen.  Nå har det blitt ny eier av Mølla hotell siden prosjektet startet opp, og det er innledet et samarbeid etter et veldig positivt initiativ fra den nye eieren for å løfte hele området og prøve å få til en løsning som er til alles beste.

- Illustrasjonene som viser hvordan dette blir er veldig fine, sier ordfører Granberg Johnsen, som likevel understreker: - Det vil nok ta noe tid før det blir akkurat sånn som på tegningene. Hele området må sees i sammenheng, og Terrassen er kun første fase i et større arbeid.

Fremdrift og økonomi
Nye Terrassen skal etter planen stå ferdig til neste år. Prosjektet som det er satt av penger til i budsjettet er delt opp i 3 faser:

  1. Terrassen – oppstart 2019 – 30 millioner kroner
  2. Bruparken med bru – oppstart 2020 – 15 millioner kroner
  3. Elvegata – oppstart 2021 – 15 millioner kroner

Det er også startet opp et reguleringsarbeid for å endre formål og kjøremønster i Nymosvingen. Dette fordi det er planlagt å effektuere en vedtatt regulering om å stenge Elvegata for personbiltrafikk mellom Scandic Viktoria og Terrassen.

- Opprinnelig skulle vi begynt med fase 3 i 2020, men nå ser vi at det er mest hensiktsmessig å ta Elvegata samtidig med Terrassen. Så da vil Terrassen og Elvegata stå ferdig i 2020 og Bruparken året etter. Holder vi framdriftsplanen, skal alt være ferdig i 2021, sier en optimistisk Wærås.