40 %-andelen kommunen har behov for utgjøres av

 • Ti toroms-leiligheter (ca. 35-45 kvm)
 • Fire femroms-leiligheter (ca. 90-100 kvm) på bakkeplan

Det er ønskelig at boligene fordeles på flere prosjekter og er plassert i ordinære, veletablerte bomiljø nær Lillehammer sentrum. Nærhet til barnehage, skole, dagligvareforretning og offentlig kommunikasjon er en forutsetning.

Du kan lese mer om boliger med kommunal tilvisningsrett her.

Husbankfinansiering
En tilvisningsavtale med kommunen kan gi utbygger/utleier gunstig finansiering fra Husbanken. som kan gi lån til utleieboliger til vanskeligstilte med inntil 85 % av prosjektkostnadene. Lånet gis som annuitetslån med løpetid på inntil 50 år og mulighet for ett års avdragsfrihet. Husbanken kan tilby flytende rente eller fastrente i inntil 20 år. For å få innvilget lån, forutsettes det at selskapet driver profesjonell utleie og har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Dette må dokumenteres med firmaattest og ved å fylle ut vedlagte beskrivelse av utleieselskapet.

Les mer om lån fra Husbanken til bransjeaktører her. 

Forøvrig gjelder disse vilkårene for lån til utleieboliger med tilvisningsavtale til vanskeligstilte:

 • Utleier og boligsøker skal inngå leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser.
 • Utleier skal benytte balanserte leiekontrakter, det vil si kontrakter som sikrer begge parters interesser
 • Leietakerne i boligene som ikke tilvises av kommunen skal tilbys fem års-kontrakter
 • Utleier må godta garantier fra NAV som sikkerhet for et evt. depositum.

Det skal utarbeides et driftsbudsjett som viser:

 • Husleieinntekter
 • Husleie for hver leilighet (gjengs leie)
 • FDV-kostnader
 • Finansiering

Tilbudet skal vedlegges

 • Tegninger (situasjonsplan, plan, snitt- og fasadetegninger)
 • Beskrivelse av bygningene
 • Utomhusplan
 • Framdriftsplan
 • Driftsbudsjett

Husbanken skal frembringe gode boliger i gode og trygge bomiljø. Det fysiske miljøet betyr mye for trivsel, sosial trygghet og livskvalitet. Disse kvalitetene skal være sikret i prosjekt Husbanken finansierer.


Krav til boligene
Lillehammer kommune stiller som krav at boligene er av god kvalitet og har hensiktsmessig utforming, planløsning og arealeffektivitet. Boligene utformes iht. gjeldende forskrift (TEK 17).

Det er en forutsetning at prosjektet er i tråd med eventuelle område-, reguleringsplaner eller andre kommunale føringer om ønsket boligutvikling i bydelene. Prosjektene skal ha varierte boligtyper og gode felles- og utearealer med lekeareal for barn.

Boligene skal være fullverdige (ikke hybelleiligheter), og skal ha robust standard med garderobeskap på soverom og ordinære hvitevarer på kjøkken. De skal utformes etter Husbankens krav til lån til livsløpsboliger. Kommunen skal, sammen med Husbanken, sikre at boligene er egnet for målgruppen. Utbygger/utleier bes derfor om å begrunne hvordan prosjektet tilbyr boliger av god kvalitet i et godt bomiljø.

Krav til oppfølging av bomiljø
Det forventes at utleier bidrar til å fremme og utvikle et godt bomiljø gjennom tett oppfølging av leietakerne. Leverandøren bes derfor om å beskrive sitt apparat for forvaltning av utleieboligene, både med hensyn til innhold og omfang (for eksempel tilgjengelige ressurser, tilstedeværelse, oppfølging og tilrettelegging av bomiljø mv.). Dette beskrives i vedlagte mal for beskrivelse av utleieselskapet

Lillehammer kommune vil tegne samarbeidsavtale med utleieselskapet som inngår tilvisningsavtale. I avtalen avklares målgrupper for tilvisning, samarbeidsmøter, ansvarsfordelingen mellom foretaket og kommunen og andre forhold som er viktig for oppfølging av bomiljøet.

Kriterier ved utvelgelse: 

 • Husleienivå
 • Plassering/lokalisering
 • Klima/miljø- og boligstandard
 • Forvaltning
 • Bomiljø
 • Tidspunkt for ferdigstillelse

Tilbud
Tilbud merket "Tilbud tilvisningsboliger" sendes post@lillehammer.kommune.no  innen mandag 12. oktober 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Audun Amdahl, audun.amdahl@lillehammer.kommune.no  tlf. 977 53 317.