De fire kommunene fikk våren 2019 tildelt midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre innovasjonspartnerskapet. Foranledningen til søknaden var kommunenes ønske om å gjøre noe sammen under fellesnevneren «Smarte Mjøsbyer».  Samarbeidet må i seg selv sies å være en innovasjon. Vinterdrift av veg ble valgt blant flere aktuelle problemstillinger. Utfordringene var store og vi ikke kunne se at det fantes noe system som i tilstrekkelig grad oppfylte våre behov.  

Vi hadde skyhøye ambisjoner

Ambisjonene for prosjektet må sies å være skyhøye da vi ønsket å utvikle et system som gir mer effektiv vinterdrift av veg, mindre forurensing og klimagassutslipp, høyere publikumstilfredshet, færre ulykker og personskader, mindre forsinkelse i trafikken, mer effektiv samhandling mellom vegeiere og bedre arbeidsvilkår for ansatte i vegdrift.

I dag planlegges og gjennomføres vinterdriften med utgangspunkt i fastsatte ruter/roder. I Smart vinterveg ligger innovasjonen i hovedsak i å utvikle en dynamisk ruteplanlegger der optimale ruter blir beregnet utfra historiske data, sanntidsobservasjoner og værprognoser. Basert på disse beregningene ønsket vi oss også et system der det var mulig å kalle ut mannskap automatisk.

Vi har lykkes med mye

Målet for innovasjonsarbeidet var å skape grunnleggende endring i tilnærmingen til planlegging og gjennomføringen av vinterdrift av veg. Dette er i innovasjonsteorien beskrevet som en radikal innovasjon med stor risiko og usikkerhet i utviklingsfasen. I et innovasjonspartnerskap er det flere produkter. Vi lykkes ikke med å utvikle drifts- og informasjonssystemet. Vi har likevel lykkes med mye.   

  • Vi har holdt grunnideene for innovasjonspartnerskap høyt – behov, innovasjon, samskaping
  • Betelo har hatt tilgang til de som kjenner behovet best – vegdrift, publikumsveiledere og publikum – og kan fritt videreutvikle produktet sitt basert på ideene fra innovasjonspartnerskapet og selge det i det åpne markedet
  • Kommunene har fått verdifull trening i å jobbe med behov, dialog og samskaping. Denne læringen vil bli brukt i forbedringsarbeid innen vegdrift, men også innenfor andre områder 
  • Kommunene har sett at det er mye å hente ved å jobbe sammen. Vi har fortsatt behov for et informasjon- og driftssystem og vi vil se nærmere på muligheten for fortsatt samarbeid

Takk til alle involverte

Kommunene ønsker å takke Innovasjon Norge for å ha gitt oss muligheten. Takk til Leverandørutviklingsprogrammet som har bistått i behovskartleggingen og tilrettelagt for dialog med markedet. Takk til alle bedriftene som hadde mot til å dele innsikt og ideer med kommunene og andre bedrifter. En spesiell takk til Betelo som har jobbet iherdig med utvikling av løsningen og som aldri har mistet troen på å lykkes. Betelo ønskes lykke til i arbeidet med å videreutvikle produktet og tilby det på markedet.