Spørsmål om reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove kan rettes til:

Kristian Nilsplass, e-post: kristian.nilsplass@afgruppen.no, tlf.: 48 29 91 61
Christian Trender, e-post: christian.trender@norconsult.com, tlf.: 99 79 60 59 
Grunnerverv: Erling Lund, e-post: erling.lund@nyeveier.no tlf.: 90 56 58 80
Saksbehandler Lillehammer kommune, Guro Oudenstad Strætkvern
e-post: guro.oudenstad.stratkvern@lillehammer.kommune.no tlf.: 61 10 50 62
 

Andre dokumenter

Geologi og geoteknikk: 

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 1

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 2

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 3

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 4

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 5

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 6

Datarapport Ingeniørgeologisk og hydrogeologisk kartlegging med vedlegg del 7

Fagrapport geokjemisk vurdering av Brøttumformasjonen med vedlegg

Geofaglige vurderinger for KDP linje i dagen med vedlegg

Ingeniørgeologisk-hydrogeologisk rapport, dagsstekning med vedlegg

Ingeniørgeologisk-hydrogeologisk rapport, Vingnestunnelen med vedlegg

NOTA-geo-006 Områdestabilitetsvurdering med vedlegg

Områdestabilitetsvurdering med vedlegg

Prøving av steinmaterialer for bruk i vegbygging med vedlegg

Supplement til reguleringsplan for KDP-tunnelalternativet med vedlegg

Vurdering av vibrasjonsgrenser for bebyggelse med vedlegg

____________________________________________________________

Anleggsgjennomføringsplan

Avtale Statnett Nye Veier

Teknisk tegningshefte del 1

Teknisk tegningshefte del 2

Teknisk tegningshefte del 3

Massedisponeringsplan

Silingsnotat

Skredfarevurdering med vedlegg

Trafikale forhold på fv.2538-2540-Biri-Vingrom nord

Vurdering av tursti langs Mjøsa på strekningen Stranda-Øyresvika

Adkomst Gausdal Landhandleri fra eksisterende rundkjøring

Sammenstilling av høringsinnspill-utvidelse av opprinnelig planområde

Trafikknotat E6 Moelv-Øyer

Varslingsmateriale og høringsuttalelse alle utvidelser