Gjeldende forskrift er under revisjon fordi det er behov for tilpasninger og justeringer på bakgrunn av erfaringer siden sist revisjon. I tillegg er det planlagt innført en fjerde beholder, for glass og metallemballasje. Det tas sikte på at revidert forskrift gjøres gjeldende fra 1. juli 2017 etter behandling i kommunestyrene våren 2017. Revideringen av forskriften er tilpasset gjeldende lover og forskrifter for kommunal renovasjon og gir grunnlag for en rettferdig og lik behandling av abonnentene i hele GLØR–regionen. Forskriften gir også muligheter for differensiering og fortsatt stimulering til kildesortering. Forslag til revidert forskrift for kommunal renovasjon legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Servicetorget Lillehammer kommune
Servicetorget Gausdal kommune
Servicetorget Øyer kommune

Saksdokumentene er også lagt ut på kommunens hjemmesider, samt på renovasjonsselskapet GLØR IKS sin hjemmeside. Eventuelle uttalelser sendes GLØR IKS, postboks 170, 2601 Lillehammer eller på e-post til kundeservice@glor.no og merkes "Forskrift 2017".

Frist for uttalelse er 1. mars 2017