Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Psykiske helsetjenester

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Du henvender deg til Tildelingsenheten når du skal søke om helse- og omsorgstjenester. Spesialisthelsetjenesten eller andre ikke-kommunale tjenester  kan også henvise deg dit.

Alle som søker kommunale helse- og omsorgstjenester, skal få en samlet vurdering av sine behov for tjenester.

Du kan også ta direkte kontakt med veiledningstelefonen i psykisk helseteam.
https://www.lillehammer.kommune.no/rask-hjelp.455415.no.html

 

 

 

 

 

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Hvis du har psykiske helseplager har kommunen ulike tilbud som kan styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, støttesamtaler, råd og veiledning både til deg og dine pårørende.

 

 

 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det skjer gjennom en kartleggingssamtale ved kontoret eller hjemmebesøk. Deretter fattes det vedtak og det gis en begrunnelse for  vedtaket.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Du kan klage til kommunen på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok brevet. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes klagen til Fylkesmannen.
Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-16 13:15
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2018-12-31