Balbergøya, som ligger nedenfor Gausdalsvegen og sør for brua over lågen mot Fåberg/Jørstadmoen, er en av flere aktuelle lokaliteter og løsninger som har blitt og blir utredet. Pågående boring er planlagt å vare til uti mai. Prøveboringene og andre arbeider under anleggsperioden berører i liten grad allmennheten, men det er noe biltrafikk på gangvegen inn til området, og myke trafikanter anmodes om å vise ekstra aktsomhet. Balbergøya ligger utenfor Lågendeltaet naturreservat, grensen går rundt øya ute i vannet. Fuglelivet i naturreservatet er i liten grad berørt av arbeidene på Balbergøya.

For spørsmål, ta kontakt med Prosjektleder Helén Sundström på e-post helen.sundstrom@lillehammer.kommune.no eller telefon 61 10 77 00.