Under formannskapsmøtet 17.3 var ordfører Ingunn Trosholmen den eneste folkevalgte som var fysisk til stede i Birkebeinersalen på rådhuset. Alle de 12 andre formannskapsmedlemmene deltok fra hjemmekontor via løsningen Microsoft Teams. 

Møtet omhandlet utelukkende koronasituasjonen. 

- Det er viktig at formannskapet i Lillehammer er godt orientert om det løpende beredskapsarbeidet. Derfor innkalte jeg til et ekstraordinært formannskapsmøte der kommunedirektøren orienterte om det pågående beredskapsarbeidet, sier ordfører Ingunn Trosholmen. 

Det er første gang  formannskapet gjennomføres som et fjernmøte.

Tilgjengelighet for publikum

Det vurderes fortløpende hvordan man skal ivareta hensynet til lokaldemokratiet og politisk saksbehandling i den situasjonen vi er i. Kapasiteten i administrasjonen til å tilrettelegge saker for politisk behandling vil være begrenset. Samtidig vil orienteringer og dialog med de folkevalgte om hvordan den ekstraordinære situasjonen påvirker Lillehammers innbyggere og kommunens tjenester være viktig framover. I tillegg vil det også være andre viktige saker som berører Lillehammer-samfunnet som trenger politisk avklaring, uavhengig av koronaviruset.  

For å unngå smittefare, vil det ikke være mulig for publikum å være fysisk til stede på møtene. Så langt det er mulig, vil administrasjonen legge til rette for at publikum kan overvære møtene via web-tv

Møter som gjennomføres som fjernmøter

Formannskapet 17. mars

Planutvalg 20. mars

Formannskapet 24. mars

Kommunestyret 26. mars

Sakspapirer til møtene vil være tilgjengelig i kommunens politiske møtekalender

Avlyste møter

Følgende møter i folkevalgte organer har foreløpig blitt avlyst på grunn av koronasituasjonen: 

- Eldrerådet 16. mars

- Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16. mars

- Utvalg for helse og velferd 17. mars

- Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling 17. mars

- Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur 17. mars

- Ungdomsrådet 18. mars

- Interkommunalt politisk råd 20. mars

Ny forskrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på bakgrunn av situasjonen og vedtatte tiltak for å hindre spredning av koronaviruset fastsatt en midlertidig hasteforskrift som skal lette gjennomføringen av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Dette for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte sårbare grupper. Stengning eller begrensing av møter og ansamling er blant tiltakene som er innført. 

Kommuneloven har regler om møter i folkevalgte organer og andre kommunale organer. Møtene holdes som hovedregel ved fysisk oppmøte og de folkevalgte har møteplikt. I tillegg har allmennheten rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer. 

Kommuneloven § 11-7 åpner for at møter kan holdes som fjernmøter. Den midlertidige forskriften som er vedtatt innebærer at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem adgang til det. Forskriften gir videre unntak fra regelen om at møtedeltakerne må kunne se hverandre. Så lenge kommunen har tekniske løsninger, skal allmennheten ha rett til å følge forhandlingene i telefonmøter eller tilsvarende.

-Fungerte bra

Oddvar Møllerløkken (H) er en av dem som deltok i formannskapsmøtet 17. mars, og han mener møtet etter forholdene fungerte meget bra, selv om politikerne ikke kunne være fysisk til stede. 

-Koronaviruset medfører at vi må finne andre måter å samhandle på. Det er viktig at de demokratiske funksjoner i samfunnet i størst mulig grad går sin gang, og da må vi søke å avholde møter.