Plan – og bygningsloven pålegger kommunestyret å utarbeide og vedta en planstrategi. Det skal skje minst en gang i valgperioden og senest ett år etter at nytt kommunestyre har konstituert seg. Plan­strategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden (§10-1).

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, dersom denne skal revideres. Kommuneplanens arealdel har nettopp vært ute til 2. gangs høring og sluttbehandles i løpet av 1. kvartal 2020. Det er ikke aktuelt å revidere denne i løpet av inneværende kommunestyreperiode.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i februar 2014, og ble dermed ikke revidert i forrige kommune­styreperiode. I forbindelse med behandlingen av økonomi- og handlingsplan 2020-2023/budsjett 2020 vedtok kommunestyret å revidere kommuneplanens samfunnsdel, med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Plan- og bygningsloven krever at det skal utarbeides og vedtas et planprogram før kommuneplanens samfunnsdel før arbeidet med selve planarbeidet settes i gang. Det er utarbeidelse av dette planprogrammet som skal skje samtidig med at planstrategien utarbeides. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Arbeidet med kommune­planens samfunnsdel tar først til etter at planprogrammet er vedtatt av kommunestyret, dvs. i annet halvår 2020.