Kanalen og dammen er et vannkraftanlegg som må tilfredsstille myndighetenes krav. Økt nedbør og større flommer har ført til at regelverket for damsikkerhet er skjerpet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor pålagt Eidsiva Vannkraft å bygge om og forsterke dam Kroken i samsvar med gjeldende forskrifter.

Manøvreringsreglementet for vassdraget endres ikke som følge av oppgraderingen. Det betyr at vannføringen i Mesnaelva, både fra Nord-Mesna til Kroken og fra Kroken til Mjøsa, manøvreres etter gjeldende reglement. Det kan imidlertid i kortere perioder i anleggsperioden bli aktuelt å søke om dispensasjon fra reglementet.

Bruk av området
I anleggsperioden blir det begrenset tilgang til området, blant annet av hensyn til sikkerheten. Dette blir en anleggsplass med tung trafikk og stor aktivitet. Området er svært mye brukt til tur, aktiviteter og rekreasjon og Eidsiva forsøker derfor å begrense ulempene arbeidet medfører. Området vil bli satt i stand igjen etter oppgraderinga. 

Parkering, lysløype og Krokbua
Veien langs kanalen fra Birkebeinervegen forsterkes for å tåle anleggstrafikk og det blir ikke anledning til å parkere foran lukehuset og ved kanalen. I samarbeid med grunneier vil det bli etablert en parkeringsplass i området som kan benyttes når anleggsperioden er over.

En del av lysløypa blir berørt og den vil derfor legges om under anleggsperioden. Brukere av lysløypa må likevel krysse anleggsveien. 

Dagens adkomst over dammen til DNT Lillehammers hytte, Krokbua, kan ikke benyttes i anleggsperioden. Adkomst skjer via en sti sør for anleggsområdet. 

Kraftigere dam
Damområdet blir mer åpent og synlig i terrenget enn i dag på grunn av hogst og en kraftigere damkonstruksjon. Den nye dammen blir en steinfyllingsdam med betongkjerne, og 70 centimeter høyere enn den som er der i dag. Bruk av betong er valgt for å redusere høyden og størrelsen på dammen med ca. 1.70 meter. Damkrona blir tilrettelagt som turvei.