Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Oversikten skal baseres på:
•Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
•Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene
•Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

Lillehammer kommune utarbeider/oppdaterer sin folkehelseoversikt årlig. Generelt sett står det bra til med folkehelsen i Lillehammer og den oppdaterte oversikten viser ingen vesentlige endringer i dette bildet.