Områdeprogram Strandtorget vedtatt av kommunestyret

Kommunestyret vedtok Områdeprogram Strandtorget 07.12.2023.

Arealbruken på Strandtorget-området har tilpasset seg ressurstilgang og samfunnets behov gjennom tidene. Transformasjonen går fra industri, via kjøpesenter og i fremtiden til en ny attraktiv og flerfunksjonell bydel – en bydel som skal komplettere Lillehammer sentrum og være en attraksjon som tiltrekker seg både tilreisende, nye og eksisterende innbyggere. 

Områdeprogrammet bygger på vedtatt kommunedelplanen, tar for seg helheten og gir føringer for videre planinitiativer. Det viser retning, men gir samtidig fleksibilitet. Initiativtakere i programområdet kan videreutvikle sine planer i fellesskap eller uavhengig av hverandre. Intensjonen med programmet er å få utviklingen i gang, og å legge til rette for at kommende planleggingsfaser kan gå smidigere. 

Arbeidet med områdeprogrammet er initiert og forankret i Kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen Forord ordfører 2020-2023 (2030). Programmet er utarbeidet gjennom et offentlig-privat samarbeid. 

Kommunestyret vedtok områdeprogrammet for Strandtorget 7. desember 2023. Områdeprogrammet er første trinn i prosessen for å realisere de målene og mulighetene som Byplanen legger opp til for dette området. Kommunen håper at i det videre arbeidet aktørene kan fortsettes den gode samhandlingen og den konstruktive dialogen.

Tidligere saksgang:

Medvirkning

I vedtatte byplan er Strandtorget-området et transformasjonsområde som omformes til et flerfunksjonelt område med høy kvalitet. Lillehammer kommune har i samarbeid med Scala CC Strandtorget AS laget et områdeprogram. Områdeprogrammet er det første steget i prosessen med å komme fra visjon til gjennomføring.

Områdeprogrammet er et strategisk helhetlig plan for langsiktig utvikling av Strandtorget-området. Det fastlegger prinsipper, som skal ligge til grunn for etterfølgende reguleringer og prosjekter innenfor planområdet. Strandtorget-området er delt opp i tre delområder: Strandtorget, Strandpromenaden og Nedre Busmoen. Det er separate prinsipper for utvikling av hvert av disse. Områdeprogrammet presenterer også et sett med mulige løsninger for helhetlig utvikling av planområdet.

Se utkast til områdeprogrammet i dokumentene som ligger nederst på denne siden.

Har du ideer eller merknader? La oss høre fra deg!


Åpen Bylab ble avholdt 20. september 2023 i Leseriet i Lillehammer bibliotek og litteraturhus.

 

Send inn din mening om områdeprogrammet

Du kan sende inn din mening til oss. Det gjør du enten via e-post eller via brev. 

E-post: postmottak@lillehammer.kommune.no

Post: Lillehammer kommune, Plan
Postboks 986, 2626 Lillehammer

Merk e-post og brev med "Områdeprogram Strandtorget"

Frist: 17. oktober 2023
 

Dokumenter: