Som følge av pågående oppgradering av vann- og avløpsledninger langs Messenlivegen mellom Langsethvegen og Eyolf Soots veg vil gående og syklende som normalt benytter gang- og sykkelveien her, henvises til sideveiene i området. Dette vil bli skiltet. Det vil være en del anleggstrafikk i området i anleggsperioden, men Messenlivegen er åpen for biltrafikk. Vi ber alle bilister som bruker veien vise ekstra aktsomhet i anleggsområdet.

Eksisterende kommunale vann- og avløpsledningene ligger i dag i vegbanen i Messenlivegen. For å bedre tilgjengeligheten på ledningsnettet ble det besluttet å flytte ledningsnettet inn i gang- og sykkelvegen. Prosjektet er en del av en større oppgradering i søndre bydel og omfatter ca. 510 meter ledningsgrøft for både vann, avløp og overvann. Anleggsarbeidet forventes å pågå ut 2018. Ferdigstillelse av gjenstående overflatearbeider utføres våren og forsommeren 2019. Gjerdalen entreprenør AS er vår utførende entreprenør.