I 1994 var det 61 medaljeøvelser, mens det i 2018 var 102.
I 1994 var det 67 nasjonale olympiske komitéer, mens det i 2018 var 92.
I 1994 var det 1737 utøvere, mens det i 2018 var 2833.
I 1994 var det 6.633 fra akkreditert media, mens tallet var steget til 13.751 i 2018.

Nødt til å samarbeide
​- Størrelsesforskjellen i arrangementet tilsier at en nå er nødt til å gjøre ting annerledes i framtida enn hva som var tilfellet i 1994, sier Audun Amdahl, leder for arbeidsgruppa som  utreder grunnlaget for et nytt OL/PL i 2030 eller 2034. -Arrangementet er blitt så stort, at heller ikke Innlandet fylke alene kan klare å håndtere det. Vi er nødt til å samarbeide bredere, og dette er jo også et arrangment på vegne av hele Norge, sier Amdahl. Arbeidsgruppa har kommet fram til at av større vintersportssteder i nærheten av Innlandet, er det Oslo og Trondheim som framstår som naturlige muligheter.

Skiøvelser og Lillehammer
Arbeidsgruppa mener at det heller ikke lenger er mulig å arrangere skiskyting og langrenn på samme arena. -Det er blitt for mange øvelser, sier Amdahl. Han forteller at i 1994 var det 10 medaljeøvelser, I 2018 var det 12. Når det gjelder skiskyting er 6 øvelser i 1994 blitt utvidet til 11 i 2018. Amdahl og hans arbeidsgruppe er ikke i tvil om at dersom en skal arrangere et OL, så må en enten gjøre store utbygginger/bygge en helt ny arena knyttet til Birkerbeineren, eller så må en skille langrenn og skiskyting. -For å få dette til er det selvsagt også viktig at byene en skal samarbeide med får øvelser de kan tenke seg, understreker Amdahl. 

Idretten avgjør
​Men verken LIllehammer, Trondheim, Oslo eller andre byer i Norge kan søke om et nytt OL/PL. Det er det Idretten som må gjøre. På Idrettstinget i mai ble det gjort et vedtak om at "Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komite, skal gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget."
Og i drettsstyrets sitt møte 21 november 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal svare opp Idrettsstyrets bestilling.

Lillehammer utreder
Lillehammer kommune sin arbeidsgruppe kommer til å følge arbeidsgruppa nedsatt av idrettsstyret så tett som mulig og bidra med rapporter og øvrig bakgrunnsmateriale, samtidig som  idretten må få tid og rom til selv å gjøre sine vurderinger. -Dersom idretten i 2021 mener at det er riktig at Norge igjen påtar seg et arrangøransvar for de olympiske og paralympiske leker, skal Innlandet med partner(e) være klare til å gi idretten gode svar på hvor og hvordan et slikt arrangement kan gjennomføres, avslutter Amdahl.

 

Fakta: 

Kommunestyret i Lillehammer vedtok 20 juni 2019:

  • "Kommunestyret tar sluttrapport arbeidsgruppe OL/PL 2030 til orientering, og slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten". Se sak 68/2019. 
  •  Kommunestyret ber rådmannen om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av 3-4 personer, som skal følge idrettsstyrets sonderinger, samt starte en dialog med de andre kommunene i Innlandet, Oslo og Trondheim.
  • Rådmannen utarbeider et mandat for den nye arbeidsgruppen.
  • Arbeidsgruppen skal orientere formannskapet minimum 2 ganger pr. år om status i arbeidet.

 

Rapporten er helt tydelig på at et kommende OL/PL som Innlandet er en del av skal basere seg på verdiene: Gjenbruk – Bærekraft – Nøkternhet og Folkelighet. Etter at rapporten ble vedtatt i kommunestyret har kommunedirektøren skrevet et mandat, og utpekt en gruppe på 4 personer som skal følge idrettsstyrets sonderinger, starte en dialog med de andre kommunene i Innlandet, samt Oslo og Trondheim. De 4 peronene som sitter i arbeidsgruppen er: Audun Amdahl (leder), Espen Granberg Johnsen, Eiliv Furuli og Tina Thorsen.