Parallelt med revisjon av hovedplan for vann og avløp er Lillehammer kommunes første overvannsplan utarbeidet. Overvannsplanen og Lillehammer kommunes VA-norm fremmes for politisk behandling sammen med hovedplan for vann og avløp. Saksdokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Tjenesteområde Vann og avløp arbeider i dag etter «Hovedplan for vann og avløp 2014-2018» vedtatt av kommunestyret i Lillehammer den 25. september 2014. Revisjon av hovedplanen har vært utsatt i påvente av kommuneplanens arealdel og byplan.  

Eventuelle uttalelser/merknader til hovedplanen sendes Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer eller på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes «Hovedplan for vann og avløp»

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.