På bakgrunn av studien som nå er gjort, legges saken fram for Lillehammer kommunestyre med følgende forslag til konklusjon:

• Lillehammer har et godt utgangspunkt for å kunne være vertskap for et framtidig vinter-OL/PL, basert på Agenda 2020 når det gjelder gjenbruk og et "back-to-basic"-konsept.

• Arbeidet med å utvikle visjon og legacy (hva vi ønsker å oppnå og hva vi skal sitte igjen med) må forankres på grasrotnivå både nasjonalt og lokalt og skje i samarbeid med Norges idretts forbund, NIF. 

• Før søknad påbegynnes må det opprettes et søkerselskap. Selskapet bør minst eies av Lillehammer, NIF og staten, hvor staten har eierflertall.

• Kostnaden ved en eventuell søknad er avhengig av hvilket detaljeringsnivå man etterstreber, som igjen er et spørsmål om hvilken risiko staten kan/vil ta inn mot en statsgaranti.

Kommunestyret inviteres til å ta mulighetsstudien til orientering, og å be ordfører om å ta initiativ til å presentere mulighetsstudien for ledelsen i NIF.

Det er selskapet Concreto AS, en underleverandør av Analyse & Strategi, som har skrevet rapporten etter oppdrag fra Lillehammer kommunestyre.