Bakgrunnen for arbeidene er at eksisterende ledninger, spesielt vannledningene, er gamle. Det er derfor nødvendig å erstatte disse ledningene for å opprettholde en sikker vannforsyning til Vingnes. Det legges også ny avløpsledning for å øke sikkerheten av transporten av avløpsvann fra Vingnes over til by-siden, og videre til renseanlegget.

Lågendeltaet naturreservat er ett av Norges største innlandsdeltaer og er fredet som naturreservat. Målsettingen for prosjektet er at området etter anleggsfasen istandsettes slik at ingen varig skade skal ha blitt påført deltaet eller påvirket områdene nedstrøms i Mjøsa.

I tillegg til etablering av nye vann- og avløpsledninger over Lågen omfatter prosjektet bygging av ny pumpestasjon og ny vannkum m/overbygg på Vingnes.

Anlegget i sin helhet er planlagt ferdigstilt høsten 2017.

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Prosjektleder Elisabeth Børde, e-post: elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no, eller via sentralbord: 61 05 05 00.