Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Lillehammer kommune har vedtatt ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer gjeldende fra 1. desember 2019. Denne forskriften erstatter tidligere forskrift av 17.10.2002. Dette for å bringe lokal forskrift i tråd med gjeldende lovverk og gjøre den lettere tilgjengelig for innbyggerne.

De viktigste endringene er at beregningsgrunnlaget for tilknytningsavgiften er endret. Normal og redusert sats er nå erstattet med én sats for tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet. Nytt er også at det vil bli stilt krav om vannmåler for alle nybygg hvor byggetillatelse gis etter 1. januar 2020.

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket

Det er utarbeidet forskrift for gebyrer for saksbehandling og tilsyn etter forurensningsregelverket som også trer i kraft fra 1. desember 2019.

Oppfølgingen av private avløpsanlegg er underlagt et stadig strengere regelverk, og kommunen skal intensivere arbeidet med tilsyn av private avløpsanlegg, fettutskillere og oljeutskillere. Ifølge forurensningsloven skal den som forurenser betale for alt arbeide forurensningen påfører det offentlige, og ved å gebyrlegge disse tjenestene oppfylles dette kravet. 

Forskriften er gjeldende for alle som har, eller skal søke om å installere et privat avløpsanlegg. Den er også gjeldende for alle som slipper ut avløpsvann, enten til kommunens avløpsnett eller ut i naturen, og som kommer inn under forurensningsforskriftens kapittel 15 og/eller 15A.