Formålet med strategisk næringsplan er å konkretisere hvordan vi skal jobbe for å opprettholde og styrke regionens konkurransekraft for både næringsliv, etablerere og tilflyttere. Planen tar innover seg markedskrefter og trender som på ulike måter legger rammene for arbeidet fremover.  

Vi ønsker nå innspill både til den strategiske næringsplanen og til tiltak/ prosjekter som vi kan samarbeide om for å realisere ambisjonene i planen. Alle forslag tas med før planen vedtas politisk. 

Har du innspill til selve plandokumentet som må ligger ute til offentlig ettersyn, send dine innspill til postmottak@lillehammer.kommune.no. Disse innspillene blir offentlige, og tas med i saksfremlegget som går til politisk ledelse.

Har du innspill til konkrete tiltak som bør iverksettes for å realisere planen, så kan innspill sendes næringssjef Eirik Haagensen: eh@vekst.lillehammer.no. Vi gjør oppmerksom på at også disse innspillene blir journalført og dermed blir offentlig tilgjengelig. De vil derimot ikke legges med saksfremlegget, men brukes i arbeidet med å utforme saken om tiltaksplanen.

Det er fullt mulig å både sende høringsinnspill og innspill til konkrete tiltak. Vi ber likevel om at du skiller de to innspillene fra hverandre, siden de behandles ulikt i saksbehandlingen. Om du synes det er vanskelig å vite hvor ditt innspill hører hjemme, ta gjerne kontakt for en avklaring.

 

Strategisk næringsplan på offentlig ettersyn

Du kan lese alle saksdokumentene knyttet til saken i sak 2/21 her