Sysler du med en forretningsidé du ønsker hjelp til å utvikle? I Lillehammer finnes flere gode hjelpere som kan bistå deg i ulike faser av idé- og bedriftsutvikling, helt uavhengig av om du ønsker å søke støtte fra næringsfondet eller ikke. Om du registrerer litt informasjon på www.lillehammer.no/grunder, så vil vi ta kontakt med deg og bistå deg.

Søknader til næringsfondet sendes inn ved å bruke skjemaet under. Hovedsøknadsfristene er 1. mars og 1. oktober. Søknadene behandles i Formannskapet så snart som mulig etter fristens utløp, i oktober 2022 vil dette si 18. oktober.

Prioriteringer ved tildeling
Næringsfondet er relativt lite sammenlignet med det store antallet etableringer det er i kommunen, og kommunestyret har derfor vedtatt noen særskilte retningslinjer som sier noe om prioriteringene for bruken av fondet. Følgende er verdt å merke seg:

 • Næringsfondet i Lillehammer skal brukes til å stimulere og utvikle næringslivet i kommunen. Tilskudd fra næringsfond bevilges i tråd med de prioriterte satsingsområdene i gjeldende Regional næringsplan.
 • Tilskudd kan ytes til utvikling av enkeltvirksomheter eller til samarbeidsprosjekter for ulike næringssektorer og grupper av samarbeidende virksomheter.
 • Ved behandlingen av søknader om støtte fra næringsfond bør følgende elementer vektlegges:
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle næringssektoren
  • Strategisk betydning for utvikling av den aktuelle virksomheten
  • Tiltakets betydning for å sikre eksisterende eller potensial for nye arbeidsplasser
  • I henhold til vedtak i Kommunestyret for budsjett 2022 skal miljøvennlige tiltak og prosjekter vektlegges

Merk: Det er avgjørende av søkere dokumenterer hvordan prosjektet det søkes støtte til møter disse kriteriene

 • Tilskudd ytes til investeringer og utviklingstiltak. Det ytes ikke tilskudd til ordinær drift eller betjening av gjeld

Hvordan søke?
Fondets ordinære søknadsfrister er 1.mars og 1.oktober. Det kan være aktuelt med tildelinger utenom disse fristene, men da må dette begrunnes særskilt.

Bruk søknadsskjemaet under for å sende inn din søknad. Ta kontakt med næringssjef Eirik Haagensen (eh@vekst.lillehammer.no eller 917 69 937) om du har spørsmål knyttet til søknaden.