Lillehammer kommune har gjennom høsten vært presset på institusjonsplasser. Utskrivningsklare pasienter har blitt liggende på sykehuset i påvente av plass i kommunen, blant annet fordi korttidsplassene ved Lillehammer helsehus har blitt prioritert benyttet til langtidspasienter. 

For å få til få en god pasientflyt mellom sykehus, institusjon og hjemmetjenesten, er det viktig at kommunen har tilgjengelig både kortidsplasser og langtidsplasser. Da vil innbyggerne kunne få et tilbud tilpasset sine behov.

Lillehammer har ved flere anledninger samarbeidet med nabokommunen Øyer for å kunne tilby plasser til innbyggerne. Fra 1. oktober har kommunen leid 5 plasser, nå utvides dette antallet til 10.

Lillehammer kommune er i ferd med å bygge Gartnehagen 6, et bygg som når det står ferdig våren 2018 vil romme 47 leiligheter. Ved oppstart vil 32 av disse leilighetene tas i bruk som heldøgnsomsorgsboliger. De resterende 15 boenhetene vil være omsorgsleiligheter og er ment å være en buffer for å dekke framtidige behov innen eldreomsorgen. Heldøgnsomsorg- og institusjonsplasser er begge tilbud til kommunens innbyggere som har omfattende behov for tjenester. 

I tilknytning til nye Lillehammer legevakt er det bygget fem kommunale akuttdøgnplasser. De er planlagt tatt i bruk så snart som mulig i 2018.

Det langsiktige behovet for kapasitet knyttet til institusjonsplasser og heldøgnsomsorgsboliger vil være et tema som behandles i forbindelse med rullering av kommunedelplan helse og omsorg i 2018.