Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Langtidsplass i institusjon

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Helsehus- eller bokollektivplass

Beskrivelse

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Langtidsplass i institusjon er et bo- og behandlingstilbud som varer så lenge behovet er tilstede. 
Langtidsplasser i institusjon er ved Lillehammer helsehus og i bokollektiv ved bo-og servicentra. Bokollektiv er for personer med demens.

Målgruppe


Pasienter / brukere med omfattende pleie og omsorgsbehov, og det ikke er mulig å gi hensiktsmessige tjenester i eget hjem.

Pris for tjenesten

Det betales etter Forskrift om egenbetaling ved opphold i institusjon (Vederlagsforskriften).

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste,jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-2a, og  pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.
Det er vedatt en lokal forskrift for tildeling av langtidsplass 31.08.2017.

 

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer


 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Merknader

Du kan klage på vedtaket, til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse sendes klagen til Statsforvalteren i Innlandet.
Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2023-11-20 13:47
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2018-12-31