Prosjektet omfatter oppgradering av krysset Gjørtlervegen -Sigrid Undsets med ny utforming tilpasset de krav som gjelder innenfor trafikksikkerhet, framkommelighet, og universell utforming.  Tiltaket inkluderer nytt kantstopp for bybuss og forlengelse av sykkelveg med fortau fram til Skurva.

Arbeidet er forventet ferdigstilt ca. 1. november. 

Gjørtlervegen vil i perioden være stengt for gjennomkjøring med bil.  Gang-sykkeltrafikk i Gjørtlervegen ledes forbi anleggsstedet eller alternativt via Erlends veg.