I uke 50 er det registrert 30 358 tilfeller, og veksten i ukentlige tilfeller siden uke 41 avtok (34 123 i uke 49). Aldergruppen 6-12 år har fortsatt klart flest tilfeller i forhold til befolkningstallet. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 49 og 50 samlet (1 971), etterfulgt av Viken (1641).

Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

169

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

1025

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

955

(3,5 % av befolkningen)

Utdelte hjemmetester

3287

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

82,1 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 1.dose

94,2 %

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

76,5 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 2.dose

91,5 %

Andel av befolkning vaksinert 3.dose

31,1 %


Økningen i smittetilfeller på Lillehammer fortsetter, og er nå på 1025 per 100 000 siste 14 dager. Det er litt under landsgjennomsnittet (1206), men over snittet i Innlandet (642). De fleste smittes i husstand, samlinger i private hjem og privat sammenkomst på offentlig sted (48,2 %).

Det har vært to utbrudd i barnehager siste uker, i Øversveen og i Idrettsbarnehagen. Utbruddshåndtering har avgrenset smitten og det har ikke spredd seg utover berørte miljø.

Folkehelseinstituttet har oversikt over smitteveier i Norge, og sier det i hovedsak er lite smitte mellom barn, og mellom barn og voksne i skoler og barnehager. Dette samsvarer med erfaringer på Lillehammer. Med generalisert smitte som nå kan det likevel oppstå situasjoner med utbrudd, også i skoler og barnehager. Det gjennomføres smittesporing og utbrudd håndteres med lokale tiltak for utbruddshåndtering.

Andel smittede med ukjent smittevei holder seg stabil på ca 10 %. Dette er et uttrykk for et visst nivå av sirkulerende smitte i samfunnet. Kontaktreduserende tiltak med avstand og begrensning av antall nærkontakter er viktig for å redusere denne smitten.

h 9JUrCmSWmhuAAAAABJRU 5ErkJggg==

Nasjonale kontaktreduserende tiltak innført i desember forventes å virke positivt på lokal smittesituasjon, som i hovedsak skyldes delta-varianten. Foreløpig har ikke økningen i smitte stoppet opp. Omikron-varianten tar nå gradvis over også i Innlandet, det er usikkerhet om hvor effektive tiltakene er på denne varianten. Med forventet redusert testaktivitet i juletiden, økt sosiale sammenkomster, lokal smittesituasjon, og omikron, er det usikkerhet til hvordan smittesituasjon utvikler seg lokalt fremover. Tydelig kommunikasjon om gjeldende tiltak er derfor viktig.

FDvX 6HygAAAABJRU 5ErkJggg==

Figur 2. Fordeling av smittede uke 50, andel i prosent fordelt på aldersgrupper.

På Lillehammer er hovedvekten av smittede under 55 år. Det påvises sporadiske tilfeller av korona i kommunens helsetjeneste, men dette har foreløpig ikke utløst utbrudd. Nasjonalt så skjer de fleste utbrudd på helseinstitusjoner ved at vaksinert helsepersonell smitter annet helsepersonell og pasienter.

Det er høy belastning i helsetjenesten med pasienter med luftveissykdom og sykefravær blant ansatte. Det er lite ekstra kapasitet for å håndtere ytterligere belastning.

Selvtest med hurtigtester fungerer godt og gir god oversikt over situasjonen. Det er midlertidig mangel på hurtigtester i Norge. Tiltak for å prioritere hvem som får tilgang til hurtigtester vurderes fortløpende.

Det er høy vaksinasjonsdekning i kommunen. I vaksinasjonsarbeid er det generelt utfordrende å opprettholde vaksinasjonsdekning for oppfølgingsdoser. Det er nå viktig at alle takker ja til vaksine så snart de får tilbud, om det gjelder første, andre, eller tredje dose. Det er noe lavere dekning med tredje dose hos de eldste (over 85 år). Det er viktig at alle følger opp denne gruppen og bidrar til at de kan få oppfriskningsdose.

I Innlandet har det siste tre uker i gjennomsnitt vært 10 innleggelser ukentlig med covid-19 som hovedårsak.

Generelt
Antall nye innleggelser med covid-19 som hovedårsak øker sakte og er nå på det høyeste nivå siden våren 2020. Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, vil den store smittespredningen i samfunnet føre til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller

Høy vaksinasjonsdekning beskytter godt mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer særlig middelaldrende uvaksinerte og eldre fullvaksinerte personer med underliggende sykdom. Uvaksinerte bør starte sin vaksinasjon, og de over 65 år får oppfriskningsdose. Helsepersonell anbefales oppfriskningsdose for å redusere fare for smitte til pasientene.

Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Epidemien blir dermed vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten vil øke. Nasjonale tiltak for å bremse epidemien er innført. Det gir oss tid til å til å vaksiner flere og forberede helsetjenestene på stort sykefravær og flere pasienter.

Influensa og andre luftveisvirus
Influensa er i spredning i Norge nå. Det har vært en kraftig økning i påviste tilfeller, selv om antallet fortsatt er lavt.

Vaksinasjon av risikogruppene mot influensa er viktig. Foreløpig er det vaksinasjonsdekning på 68,9 prosent i gruppen over 65 år, mot 65,9 prosent i 2021. Foreløpig har vi ikke oppdatert oversikt over satte vaksinedoser blant kommunalt helsepersonell.

Luftveissymptomer i befolkningen er på kraftig retur etter et høyt nivå de siste to månedene. Antall innleggelser med luftveisinfeksjoner er også i nedgang.

Risikovurdering Lillehammer
Smitten på Lillehammer øker fortsatt og er nå på 1025 per 100 000 siste to uker. Tiltak innført i desember har sannsynligvis bremset smittespredningen, men økningen har foreløpig ikke stoppet opp.

Det er usikkerhet knyttet til utviklingen av smittesituasjonen i kommunen fremover. Kommunikasjon om gjeldende smitteverntiltak, spesielt oppfordringen om å være hjemme og teste seg ved symptomer, er viktig. Omikron er på vei til å overta også lokalt, og det er usikkert hvor effektive tiltakene er for denne varianten. Det må forventes et høyere smittenivå fremover enn det vi er vant. Å bli smittet kan skje alle. Det er da en fordel å være vaksinert.

Grunnet fortsatt økende smitte, belastning på helsetjenesten, og økende andel smittede med ukjent smittevei vurderes risikonivået lokalt til å være tilsvarende scenario 2 (Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad).

Følgende er viktig:

  • Oppfriskningsdose bremser smittespredning og beskytter mot alvorlig korona. Kommunen tilbyr vaksine i romjulen. Alle som kan få oppfordres til å prioritere dette.
  • Er du syk? Bli hjemme og ta en test!
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med.
  • Begrens antall nærkontakter. Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet.
  • Alle som ikke har tatt koronavaksine bør skjerme seg. Dette gjelder også dersom du har risiko for alvorlig sykdomsforløp.
  • Bruk munnbind i situasjoner du ikke kan holde avstand til andre (kollektivtransport, i taxi, i butikker, på kjøpesenter).
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.
  • Barn bør skjermes for tiltak og oppleve så normal og forutsigbar hverdag som mulig.

Folkehelseinstituttets råd om julefeieringer finner du ved å trykke her.  


Kommuneoverlegens risikovurdering er utarbeidet med utgangspunkt i FHI sin ukesrapport, MSIS-data og lokale forhold. 
For oppdatert og ytdypende informasjon om gjeldende regler og anbefalinger, se helsenorge.no og kommunens nettsider med koronainformasjon.