Nasjonale tall for antall sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for de uvaksinerte enn fullvaksinerte, og sist uke økte den i begge grupper. Blant personer 65 år og over er forekomst klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Det var en nedgang i forekomst for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser.

Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siste to uker. Det er foreløpig registrert 39 covid-19-assosierte dødsfall i uke 48 mot 42 i uke 47. I uke 48 var medianalder 83 år.

I uke 48 er det foreløpig meldt 26. 271 tilfeller av covid-19, det er 42 % økning siden uke 47 (18. 449) og åtte ganger flere enn i uke 41. De fleste (64 %) er under 40 år. Antall meldte tilfeller har sist uke gått ned blant personer over 80 år. I øvrige aldersgrupper har det vært en økning, størst er økningen i aldersgruppen 6-12 år. Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (1. 103 per 100 000 for uke 47 og 48 samlet), etterfulgt av Viken (781).

Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

82

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

491

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg) 

503

(1,8 % av befolkningen)

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

82,1 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 1.dose

93,7 %

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

75,8 %

Andel 16 år og eldre vaksinert 2.dose

90,6 %

Økningen av bekreftede tilfeller på Lillehammer fortsatte i forrige uke. De fleste blir smittet hjemme i husstand eller på samlinger i private hjem (ca 50 %). Siste to uker er 9,5 prosent smittet på skoler. Dette håndteres med testregimer i berørte miljø. Foreløpig avdekkes det lite smitte i berørte klasser, og det har derfor ikke vært nødvendig med mer utstrakt testing på berørte skoler. Behov for utvidet testing av klasser, trinn, skoler vurderes fortløpende. 11,5 prosent er smittet i jobbsammenheng. Det er få tilfeller som smittes i organisert fritidsaktivitet.

wLJtxaaggZVEgAAAABJRU 5ErkJggg==
Jamfør tabell 1 så er det en betydelig andel med ukjent smittevei. En del av disse har vært på reise steder i Norge med høyt smittepress, og kan muligens ha blitt smittet i denne forbindelse.

Det er smitte i flere aldersgrupper, men fortsatt er hovedvekten av smitte blant de yngre. Aldersgruppen under 45 år utgjør de fleste tilfeller med 71 prosent. Det påvises sporadiske tilfeller av korona i kommunens helsetjeneste, men dette har foreløpig ikke utløst utbrudd. Nasjonalt så skjer de fleste utbrudd på helseinstitusjoner ved at vaksinert helsepersonell smitter annet helsepersonell og pasienter.

AL 0rwuefjmVNAAAAAElFTkSuQmCC

Fastlegene beskriver stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Det er høy oppslutning om testing i kommunen. Dette gir god oversikt over lokal smittesituasjon. Selvtest hjemme med hurtigtest ved symptomer og etter nærkontakt er anbefalt teststrategi. Rutinene med testing i skoleklasser og barnehager er effektive på å fange opp og begrense smittespredning.
I Innlandet har det vært en økning i antall sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak siste to uker. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er på 461 i Innlandet.

Generelt
Antall nye innleggelser med covid -19 som hovedårsak og antall nye overføringer til intensivavdelinger er nå på samme nivå som våren 2021. Selv om risikoen for alvorlig forløp er lav, særlig for vaksinerte, fører den store smittespredningen i samfunnet til stadig flere alvorlige sykdomstilfeller.

Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig koronasykdom. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.

Omikronvarianten har sannsynligvis større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed kan epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll, og belastningen på helsetjenesten kan øke. Nasjonale tiltak for å begrense videre spredning er innført. Dette vil gi oss tid til å til å få vaksinert flere eldre og skaffe kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i strategien mot pandemien.

Denne høsten har det vært en uvanlig tidlig bølge med innleggelser med luftveisinfeksjon som nå ser ut til å være på retur etter en topp i uke 44. Den tidlige toppen ser hovedsakelig ut til å skyldes innleggelser grunnet RS-virus hos barn. Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er fremdeles betydelig. Forekomsten av influensavirus er fortsatt svært lav, men med en viss økning i siste uke. Forekomsten av RSvirus er fremdeles høy, men sterkt avtagende etter en topp i uke 45.

Risikovurdering Lillehammer
Forhold som jevnt økende smitte, generell belastning på helsetjenesten, andel smittede med ukjent smittevei, og usikkerhet knyttet til omikronvarianten, gjør at kommunen nærmer seg risikonivå tilsvarende scenario 2 (Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad). Grunnet fortsatt lav sykdomsbyrde og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet vurderes nivået fortsatt til å være tilsvarende scenario 1 (noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte).

Siden forrige uke er det vurdert behov for forsterkede lokale tiltak (forsterket kommunikasjon om gjeldende anbefalinger). De nye nasjonale tiltakene fra natt til 9.desember er kraftige og det forventes effekt på smittespredningen lokalt. Smitten i samfunnet spres i hovedsak mellom voksne som er i kontakt med hverandre i det offentlige rom og på private samlinger hjemme. Barn smittes i hovedsak av nære omsorgspersoner og smitten i yngre aldersgrupper er et resultat av at de er uvaksinert og generell smittespredning i samfunnet. Effektive tiltak går derfor ut på å redusere kontakten i den voksne delen av befolkningen. Barn har lav sykdomsbyrde av korona og skal derfor skjermes for tiltak i så stor grad som mulig.

Følgende punkter er viktig å fokusere på:

  • Oppfriskningsdose er viktig nå for å bremse smittespredningen, og tidsintervallet er nå justert ned fra 6 til 5 måneder. Flere får derfor tilbud om dette før jul. Alle som får tilbud oppfordres til å takke ja.
  • Er du syk? Bli hjemme og test deg selv. (Hurtigtest for selvtest er tilgjengelig for personer med symptomer og nærkontakter som er anbefalt test av smittesporingsteamet.)
  • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med.
  • Du bør ikke ha flere enn 10 gjester i hjemmet
  • Du bør begrense antall nærkontakter.
  • Bruk munnbind i situasjoner du ikke kan holde avstand til andre (kollektivtransport, i taxi, i butikker, på kjøpesenter) 
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.


Kommuneoverlegens risikovurdering er utarbeidet med utgangspunkt i Fhi sin ukesrapport, MSIS-data, og lokale forhold.
For oppdatert og ytdypende informasjon om gjeldende regler og anbefalinger, se helsenorge.no og kommunens nettsider med koronainformasjon.