Nasjonalt
Det er så langt rapportert om 164 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 47, en foreløpig økning etter 151 i uke 46, men på samme nivå som uke 45 (n=163). Det var en økning i nye pasienter innlagt i aldersgruppen 18–44 år (40 i uke 47 etter 25 i uke 46). I øvrige aldersgrupper var trenden stabil. Det er foreløpig rapportert om en klar økning i nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 47, foreløpig 34 i uke 47 etter 20 i uke 46.

Antall sykehusinnleggelser og dødsfall samlet de siste ukene er betydelig høyere for uvaksinerte enn fullvaksinerte. Blant personer over 65 år er det klar nedgang i antall innleggelser. Forekomst av innleggelser blant uvaksinerte i aldersgruppen 45-64 år øker.

Det er foreløpig registrert 42 covid-19 assosierte dødsfall i uke 47 etter 46 i uke 46. Antall ukentlige dødsfall økte de foregående fem uker. I uke 47 var medianalder 81 år.

Det har vært en jevn oppgang i antall meldte tilfeller siste seks uker. Det er foreløpig meldt 18 318 tilfeller av covid-19 i uke 47, 25 % økning siden uke 46 (14 702). Majoriteten (63 %) av de meldte tilfellene sist uke er under 40. Aldersgruppen 6-12 år har fortsatt flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet. Antallet meldte tilfeller blant personer 80 år og eldre har vært stabilt siste uker. Oslo har flest meldte tilfeller i forhold til folketallet, etterfulgt av Viken.

 

Lillehammer

Antall tilfeller forrige uke

58

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

358

Personer testet (PCR-test. Hurtigtest for hjemmetesting kommer i tillegg)

499

(1,8% av befolkningen)

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

81,9%

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

75,5%


Smittesituasjonen på Lillehammer preges av jevn økning siste uker. Hovedvekten av smitten skjer hjemme i husstand eller på private sammenkomster (55,6%). I november er 9% av de med påvist korona smittet på skolen, ingen har blitt smittet i barnehager. 11 prosent av de smittede har ukjent smittevei.

Det er nå smitte i flere aldersgrupper, men fortsatt er hovedvekten av smitte blant de yngre. Aldersgruppen under 45 år utgjør de fleste tilfeller med 62 prosent. Gruppen over 65 år utgjør 11 prosent av de smittede. Det påvises sporadiske tilfeller av korona i kommunens helsetjeneste, men dette har foreløpig ikke utløst utbrudd. Nasjonalt så skjer de fleste utbrudd på helseinstitusjoner ved at vaksinert helsepersonell smitter annet helsepersonell og pasienter.

Fastlegene beskriver stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner. Det er høy oppslutning om testing i kommunen. Dette gir god oversikt over lokal smittesituasjon. Selvtest hjemme med hurtigtest ved symptomer og etter nærkontakt er anbefalt teststrategi.

I Innlandet har antallet sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak siste fire uker vært stabil med 2-4 innleggelser ukentlig. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er på 316 i Innlandet.

Generelt
Høy vaksinasjonsdekning bidrar til beskyttelse mot alvorlig sykdom. Antall nye innleggelser i sykehus og i intensivavdeling for covid-19 økte frem til uke 45, men har flatet ut i ukene 45- 47 til tross for raskt økende antall registrert smittede i hele perioden fra uke 41 frem til uke 47. Alvorlig covid-19 rammer nå særlig svært gamle fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte personer. Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig forløp etter SARS-CoV-2-smitte. Det er derfor avgjørende for den videre utviklingen at de uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose. I tillegg må helsepersonell, særlig dem som omgås eldre, tilbys en oppfriskningsdose for å redusere faren for smitte til pasientene ytterligere.

Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen i uke 46 er fremdeles på et høyt nivå. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon er fremdeles høyt. Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge og det påvises kun sporadiske tilfeller. Utbruddet av RS-virus i Norge ser ut til å ha nådd toppen, men er fremdeles på et høyt nivå.


Risikovurdering Lillehammer
Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (Scenario 1: Noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte). Det er økende smittespredning nasjonalt og lokalt.

Det er foreløpig ikke innført lokale tiltak, men noen nasjonale tiltak ble innført denne uken:

 • Forsterkede tiltak for å bremse etablering av omikron (Sør-Afrika varianten) i Norge.
 • Husstandsmedlemmer (eller tilsvarende) som er nærkontakter skal være i karantene inntil svar på test (hurtigtest tatt hjemme sikrer raskt prøvesvar). Uvaksinerte nærkontakter må ta daglig hurtigtest eller pcr annenhver dag i 7 dager.
 • Alle med påvist korona skal være i hjemmeisolasjon i 5 dager.
 • Anbefaling om munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. For helsepersonell og helsetjenesten er det fortsatt smittevernveilederne til Folkehelseinstituttet som ligger til grunn. (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/munnbind-og-visir-i-befolkningen/)
 • Anbefaling om munnbind på kollektivtransport, taxi, butikker og kjøpesenter hvor man ikke kan holde avstand.

Situasjonen følges nøye av kommuneoverlegen og smittesporingsteamet i kommunen. Hvis utviklingen med økende smitte fortsetter må det vurderes forsterkede tiltak også lokalt.

Følgende punkter er viktig å fokusere på:

 • Uvaksinerte bør takke ja til vaksine, det vil gi beskyttelse mot alvorlig sykdom.
 • De over 65 år får sin oppfriskningsdose.
 • Helsepersonell tilbys oppfriskningsdose for å redusere fare for å smitte pasientene.
 • Arbeid for å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer.
 • Sikre god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.
 • Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.
 • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.