Nasjonalt har antallet sykehusinnleggelser med korona som hovedårsak økt de siste tre ukene. Det er foreløpig rapportert om 135 nye pasienter i uke 44, mot 111 i uke 43. Tallene for siste uke forventes oppjustert. Det har vært en økende trend i aldersgruppen ≥65 år de siste fire ukene. Det er foreløpig rapportert om 28 nye pasienter innlagt i intensivavdeling i uke 44, etter 21 i uke 43. Det er foreløpig registrert 28 covid19-assosierte dødsfall i uke 44 etter 16 i uke 43. I uke 44 var medianalderen på de døde 86 år.

Det har vært en oppgang i antall meldte tilfeller sist tre uker. Det er foreløpig meldt 9 728 tilfeller av covid-19 i uke 44, 39 % økning siden uke 43 (6 992).


Lillehammer

Antall tilfeller siste to uker

   24

Antall smittede per 100 000 siste 14 dager

   84

Personer testet

   466

   (1,6% av befolkningen) 

Andel av befolkning vaksinert 1.dose

   81,5%

Andel av befolkning vaksinert 2.dose

   74,8%

Smitten i befolkningen involverer nå flere aldersgrupper (fra 5 til 81 år). Det er ikke utbrudd i kommunal helsetjeneste per nå. Utbrudd på Sykehuset Innlandet divisjon Lillehammer håndteres internt av sykehuset. Kommuneoverlegen er med på løpende beredskapsmøter.

I Innlandet har det vært en økning av innleggelser siste tre uker med 7-15 innleggelser ukentlig. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager er nå på 200 i Innlandet. Smittesituasjonen på Lillehammer preges av få enkelttilfeller som i liten grad smitter andre. Smittede barn i barnehage/skole håndteres med anbefaling om test av uvaksinerte nærkontakter.

Generelt

Epidemien fortsetter å øke i omfang, særlig blant uvaksinerte barn og unge, som i liten grad blir alvorlig syke. Høy vaksinasjonsdekning bidrar til å bremse, men ikke stoppe spredningen blant unge voksne, middelaldrende og eldre. Med høy smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, nemlig de uvaksinerte og de eldste.

Forekomsten av luftveissymptomer i befolkningen i uke 44 er fremdeles økende. Konsultasjoner hos lege for akutt luftveisinfeksjon har stabilisert seg på samme høye nivå som uken før. Influensa er fortsatt ikke i spredning i Norge og det påvises kun sporadiske tilfeller. Utbruddet av RS-virus i Norge er fremdeles i sterk framvekst, og antall positive prøver ser ut til å ligge på et svært høyt nivå. Antall positive prøver er økende, og sykehusene rapporterer om økende antall innleggelser.

Risikovurdering Lillehammer

Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (Scenario 1: Noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte). Det er økende smittespredning nasjonalt og det må forventes økning og eventuelle utbrudd lokalt.

Følgende punkter er viktig å fokusere på:

  • Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen til de eldste vaksinerte vil forhåpentligvis beskytte dem ytterligere, og kommunene må prioritere denne vaksineringen de nærmeste ukene.
  • Arbeid for å øke etterlevelse av de generelle smittevernrådene i befolkningen, herunder den sterke oppfordringen til både vaksinerte og uvaksinerte om å holde seg hjemme og teste seg ved nyoppståtte symptomer.
  • Kommunene må sørge for at innbyggerne har god tilgang til selvtester og bidra til god informasjon om hva de skal gjøre ved positiv selvtest.
  • Kommunene og sykehusene må ha beredskap for fortsatt økning av covid-19 og en samtidig økning med andre luftveisinfeksjoner.
  • Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.