Vurdering 
Smittesituasjonen er preget av få tilfeller. Smittesituasjonen uttrykt i antall tilfeller per 14. dag per 100.000 innbyggere er nå 14.  
Nasjonalt fortsetter smittetallene å falle etter toppen i uke 11. Det er fortsatt spredte utbrudd i enkelte kommuner i Innlandet. Disse håndteres med lokale tiltak i form av økt testing, smittesporing, og eventuelle kontaktreduserende tiltak.  
På grunn av situasjonen med utbrudd i Øyer og sosial aktivitet i helgen er det nå en viss risiko for utbrudd også i Lillehammer. Det forventes noen flere tilfeller i Lillehammer i dagene fremover i forbindelse med dette.  
Sist uke ble det testet 412 personer med folkeregistrert adresse Lillehammer (1,4% av befolkningen). Høy oppslutning om testing gjør at kommunen raskt vil fange opp smitte. Kapasitet på smittesporing og testing er god.  
Risikonivået vurdert etter Folkehelseinstituttets veileder vurderes til å være N1 (ingen eller få tilfeller, men mulighet for oppblussing).  

For å redusere risiko for lokal smittespredning er det viktig at alle følger gjeldende smitteverntiltak:  
- Vær hjemme ved symptomer og test deg. 
- Begrens antall sosiale kontakter
- Hold avstand
- Vask hendene 

 

Kommuneoverkegen i Lillehammer
Morten Bergkåsa