- Det er sammensatte årsaker til det gode resultatet, men det er ingen tvil om at de ansatte har gjort en solid innsats for å holde sine budsjetter, poengterer ordfører. 

Skatteinngangen for 2021 er også en betydelig årsak til det gode resultatet. Den ble langt bedre enn anslagene fra både Finansdepartementet og Kommunenes sentralforbund. Omsetning av rentebytteavtaler og avvikling av LGE-Holding bidrar også til de gode tallene.

Regnskapet er nå til revisjon hos Innlandet revisjon IKS.

- Vi er nå på god veg til å nå våre økonomiske mål, sier Trosholmen. Å få kommuneøkonomien i balanse er en av mine viktigste oppgaver. Derfor er det gledelig å se at vi nå nærmer oss målet om å ikke bruke mer penger enn det vi har, avslutter ordføreren.