Målgruppen for tilskuddet er foretak som driver aktiv jordbruksproduksjon for vekstsesongen 2022, med driftssenter i Lillehammer kommune. Tilskuddet er 100 kr per daa og omfatter både eid og leid areal av fulldyrket og overflatedyrket jord. Ved behandling av søknadene tas det utgangspunkt i godkjent fulldyrka og overflatedyrka areal i samsvar med utbetaling av produksjonstilskudd februar 2022.

Krav for å være berettiget tilskuddet:

  • Dokumentasjon for kjøp av kunstgjødsel i perioden 01.08.21 – 31.07.22 (kvittering/faktura)
  • Fakturabeløp eks. mva. må utgjøre minst 2 ganger beregnet tilskuddsbeløp for at foretaket skal få maks tilskudd (tilskuddsbeløp= 100 x antall daa godkjent fulldyrka/overflatedyrka). Dersom du ikke har oppnådd makssats kan du få halvparten av gjødselutgiftene dekket.

Søknader behandles fortløpende med siste søknadsfrist 15.08.22.

Søknad må inneholde følgende:

  • Navn på foretak og org.nr.
  • Kontonummer
  • Dokumentasjon på kjøp av mineralgjødsel

Søknad sendes som e-post til landbrukskontoret@gausdal.kommune.no

Landbrukskontoret sender informasjon om tilskuddet per e-post til alle søkere av produksjonstilskudd i Lillehammer kommune.

Tilskuddet avkortes ikke mot eventuelle statlige tilskudd.

Les hele den politiske saken (pdf)