Det er altså ikke tilstrekkelig å ha økonomisk tap i februar 2022, men bedriften som har hatt tapet må være blant de som fortsatt var pålagt nedstengt. Dette gjelder fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og liknende.

Kriterier

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Lillehammer kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Maksimal støtte per bedrift er 217 000 kroner, som er totalsummen som er til fordeling.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

  • Tapt omsetning i februar 2022. Omsetningsfallet må være minst 20 % for at støtte kan gis. I tilfeller der bedriften ikke har et relevant sammenligningsgrunnlag fra tidligere år, kan omsetningstapet dokumenteres på annen hensiktsmessig måte etter nærmere avtale. Vektes 75 %
  • Antall ansatte som jobber i Lillehammer kommune. Vektes 25 %
  • Støttebeløpet kan være inntil 75 % av omsetningsfallet

Krav til søknad

Følgende må inkluderes i søknaden. Om ikke dokumentasjonen legges ved, kan søknaden bli avvist:

  • Foreløpig regnskap for februar 2022 sett opp mot februar 2020 (fyll ut for år 2020 og 2022 i skjemaet)
  • Totalregnskap for 2020 og 2019
  • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt som følge av covid-19
  • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
  • Egenerklæring om foretaket er i økonomisk vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)
  • Antall årsverk i Lillehammer kommune (antall årsverk i 2019 og 2021 må oppgis i vedlegg)

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

Når det gjelder søkt beløp fylles det kun inn for 2022. Søkt beløp kan maksimalt utgjøre det laveste beløpet av 75 % av omsetningsfallet og 217 000 kroner.

Søknadsfrist er søndag 12. jun kl 23.59. Søknader behandles administrativt raskt etter søknadsfristen.