Lillehammer kommune er tildelt 6 221 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomhet runde 5 og 6. Disse to rundene utlyses samlet. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

Dersom ikke hele potten tildeles i denne utlysningen, kan det være aktuelt å komme med en tilsvarende utlysning som vil basere seg på regnskapstall for januar.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert:

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reisearrangører

Bedrifter i andre bransjer som er påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Kriterier

Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Lillehammer kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Maksimal støtte per bedrift er 250 000 kroner.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

 • Tapt omsetning i desember 2021. Omsetningsfallet må være minst 20 % for at støtte kan gis. I tilfeller der bedriften ikke har et relevant sammenligningsgrunnlag fra tidligere år, kan omsetningstapet dokumenteres på annen hensiktsmessig måte etter nærmere avtale.
 • Antall årsverk i Lillehammer kommune (antall årsverk i 2019, 2020 og 2021 må oppgis i vedlegg)
 • Hvor mye annen offentlig støtte selskapet har mottatt

Krav til søknad

Følgende må inkluderes i søknaden:

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2020 og 2019
 • Totalregnskap for 2020 og 2019
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomisk vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)
 • Dersom søkeren ikke naturlig faller i en av de prioriterte bransjene, må det dokumenteres på hvilken måte bedriften likevel er berørt av smittevernsrestriksjonene som ble innført i desember 2021 og som rammet de prioriterte bransjene

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

Søknadsfrist er torsdag 13. januar kl 23.59. Søknader blir behandlet i Formannskapet 18. januar.