Alle søknader behandles i Formannskapet, noe som innebærer at politiske vurderinger er en del av den endelige saksbehandlingen.

Utlysningen er delt i tre

  1. Det settes av inntil 1 000 000 kroner til felles utviklingstiltak. Næringsorganisasjoner eller andre som representerer flere bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak kan søke. Det er ikke tilstrekkelig at flere bedrifter søker sammen, det må være et formalisert samarbeid i bunn for utviklingstiltaket som skal gjennomføres. Maksimalt støttebeløp for denne ordningen er 1 000 000 kroner, og søknadsbeløpet kan være maksimalt 75 % av totale kostnader for tiltaket
  2. Det settes av inntil 1 000 000 kroner til utviklingstiltak i bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak. Utviklingstiltakene vil bli vurdert ut fra hvordan de forventes å påvirke verdiskaping og sysselsetting. Særskilt er det relevant med tiltak som gjør at bedriften kan gripe nye markedsmuligheter i kjølvannet av pandemien. Maksimalt søknadsbeløp innenfor denne ordningen er 150 000 kroner, og søknadsbeløpet kan maksimalt utgjøre 50 % av totalt kostnadsnivå for tiltaket
  3. Minimum 4 917 000 kronene settes av til direkte bedriftsstøtte til bedrifter som har hatt en omsetningsnedgang på minst 20 % som følge av smitteverntiltak. Kriterier for ordningen er spesifisert under. Tildeling vil bli gitt forholdsmessig, og vil hensynta allerede tildelt støtte fra denne og andre ordninger rettet inn mot bedrifter som er negativt påvirket av covid-19. Maksimal tildeling per søker er 250 000 kroner. Det kan søkes om inntil 50 % av inntektsbortfallet. Tildeling vil beregnes ut fra omsetningsbortfall, justert for tidligere tildelinger, og vil være avhengig av hvor mange søknader som kommer inn og som tilfredsstiller kriteriene

Kriterier for ordningen

  • Bedrifter registrert før 12. mars 2020 og som er berørt av smitteverntiltak
  • Omsetningsfall på over 20 % fra perioden mars 2019 - februar 2020 sammenlignet med perioden mars 2020 - februar 2021
  • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
  • Må drive lovlig og ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
  • Selskaper som er del av et konsern kan søke, men kan kun søke for den delen av virksomheten som er lokalisert i Lillehammer. Tilsvarende kan selskaper med hovedkontor på Lillehammer, men der virksomheten foregår rundt i landet, kun søke om støtte til den delen av virksomheten som foregår i Lillehammer.

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no. For søknader knyttet til utviklingstiltak, må det legges ved en god prosjektbeskrivelse, budsjett for tiltaket og finansieringsplanen. Merk at støtteandelen i finansieringsplanen ikke overgår maks støtteandel.