Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Lillehammer kommune leier ut boliger midlertidig  til personer som selv ikke greier å skaffe seg egnet bolig. Dette er en behovsprøvd ordning og et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er flere søkere enn antall boliger, så det er venteliste.  

Målgruppe

Personer som trenger hjelp til å skaffe seg et sted å bo pga dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold. Barnefamilier har fortrinnsrett.

Kriterier/vilkår

  • Du må være bosatt og folkeregistrert i Lillehammer kommue. Dette gjelder ikke for flyktninger som mottas av Lillehammer kommune etter bosettingsvedtak eller familiegjenforening.
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Du må være uten egnet bolig.
  • Du må være uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig.

Se "Retningslinjer" for tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte" under avsnittet om regelverk

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. §3-7 "Boliger til vanskeligstilte"

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det søkes på eget skjema og søknaden sendes til Lillehammer kommune.  Trenger du utfyllende informasjon og/eller hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester.

Skjema

Søknadsskjema kommunal bolig for vanskeligstilte

Søknadsskjema kommunal bolig

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

 

Saksbehandling

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av boligtildelingsgruppen som er tverrfaglig sammensatt. Vedtak fattes med bakgrunn i opplysninger gitt i søknaden og de til enhver tid gjeldende retningslinjer.  Vedtaket meddeles søker skriftlig.  Tildeling av bolig skjer når kommunen har ledige boliger.  Boligene tildeles midlertidig, vanligvis for 3 år av gangen. Det er behov som avgjør hvem som tildeles bolig, ikke hvor lenge man har stått på venteliste.

Dersom søker skylder husleie fra tidligere leieforhold med kommunen, må det avtales nedbetaling av gjelden før bolig kan tildeles på ny.

Avslag på søknaden skal være skriftlig begrunnet med opplysning om klageadgang og klagefrist.

Klagemulighet

Avslag kan påklages til Klagenemnda, jfr Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2.
Klagen sendes Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester. 

Avslag på søknad om bytte av kommunal utleiebolig kan ikke påklages.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:61 10 77 00
Epost:postmottak@lillehammer.kommune.no
Postadresse:Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:Storgata 51 2609 LILLEHAMMER

Andre opplysninger

Opprettet2011-06-28 13:37
Oppdatert:2018-02-22 12:12
Gyldig fra2011-06-23
Gyldig til2018-12-31