Prosjekt vassdrag
Prosjekt vassdrag er navnet på kommunens målrettede, proaktive arbeid med å sikre infrastruktur og dermed samfunnet mot flom. Arbeidet resulterte i Samfunnssikkerhetsprisen i 2019. Norconsults arbeidsområde er samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og firmaet har samarbeidet tett med kommunen. Arbeidet ble iverksatt som en direkte konsekvens av flommene som rammet Lillehammer hardt i både 2011, 2013 og 2014. Lillehammer kommune består av mye bratt skrånende terreng, med flere bynære vassdrag. Dette gjør kommunen sårbar for flom, og særlig styrtnedbør sommerstid har vært en stor utfordring. Den mest alvorlige flomhendelsen inntraff i juli 2014, etter store lokale nedbørsmengder.

Klimaet og overflatevann
Klimaendringer fører til mer ekstremvær og nedbør, noe som øker risikoen for flom og overvannsproblematikk i byer og tettsteder. De samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er enorme, men mange små og mellomstore kommuner har ofte ikke ressurser nok til å jobbe forebyggende med flomsikring. I stedet brukes store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt. Lillehammerordfører Ingunn Trosholmen mener kommunen var nødt til å ta grep: - En rekke bynære vassfdrag flommet over, og forårsaket betydelige skader på bebyggelse og infrastruktur, sier hun. 
Kommunen har blant annet iverksatt tiltak for å sikre bekkeløp gjennom boligfelt med voller, demninger og nye kuverter. Veier er lagt om, det er bygget nye murer og bruer. Vassdrag er sikret og det er tilrettelagt for gangsti der det tidligere var flomutsatt natursti.