Lillehammer kommune oppfordrer boligeiere og grunneiere om å følge med på og rydde bekkeløp for kvist og avfall. Gjenstander bør ikke lagres nær inntil vassdrag. Enkelttrær som står i fare for å falle ut i bekkeløpet og skape problemer i en flomsituasjon bør fjernes, men naturlig vegetasjon med friske busker og trær kan med fordel stå igjen.

Lillehammer kommune vil også be om at hageavfall er å anse som avfall og skal leveres til godkjent mottak – ikke deponeres langs bekker og vassdrag eller i friområder og grøntområder for øvrig. Boligeiere kan levere hageavfall gratis på Roverudmyra.