Høringsperioden er fra 19.09.19 med frist for å gi uttalelse til 05.11.19.

 

Planforslagene legger overordnede føringer for den framtidige arealpolitikken og utviklingen i Lillehammer fram mot 2030. Hovedprinsipper i planforslagene er fortetting i «Lillehammer-skala» med høy kvalitet i det bygde miljøet, styring av handelslokalisering, styrking av sentrum og utviklingsmuligheter i bydelssentre og grender.

 

Plandokumentene finnes på kommunens nettside fra 19.09.19, se under Selvbetjening -> Høringer eller under Plan, bygg og eiendom -> Planrevisjoner.

 

Plandokumentene er lagt ut til gjennomsyn og for utlån på kommunens servicetorg.