HØRINGSUTKAST- NYTT VEGNAVN I ROTERUD

Navnekomitéens innstilling:

I denne saken foreslår navnekomitéen at nytt vegnavn i Roterud gis navnet Svensrudvegen.

Se kart over vegparsell her

Fakta:

Tjenesteområde Plan og miljø har bedt navnekomitéen om å vedta navn på vegparsell i Roterud. Navnekomiteen har vært i kontakt med beboere i området og har gjort sin vurdering ut fra innspill og satte retningslinjer.

Saken legges ut for offentlig høring med høringsfrist onsdag 8. januar. Høringen bekjentgjøres i GD og kommunens hjemmeside.

Vurdering:

Når det skal settes navn på nye veger sier retningslinjene at man skal ta utgangspunkt i historiske navn knyttet til stedet, topografi eller annet som er særegent for stedet. Navnet skal gjøre det enkelt å finne frem og navnet bør helst være enkelt å uttale og skrive. Vegen som det skal settes navn på i Roterud går over grunnen til Svensrudsårdene- et av de eldste gårdsnavnene i området. Navnekomitéen ønsker å ta vare på dette historiske navnet ved å bruke det på vegpasellen. Svensrudsnavnet er godt kjent og vil assosieres med området.

Statens kartverk tilrådde i 1991 at gården Svensrud burde skrives Sveinsrud. Det ble argumentert at opphavet var navnet Svein. Ingen av oppsitterne bruker eller uttaler navnet Sveinsrud, de bruker Svensrud- noe navnekomitéen mener er riktig. Svensrud er også registret som bruksnavn i matrikkelen (GAB-registeret) som kommunen bruker.

Svensrud har blitt skrevet både med og uten d, Svensrud og Svendsrud. De eldste nedtegnelsene finner man i en tingbok fra 1765 hvor rydningsplassen Svensrud er nevnt. Senere i 1805 finner man nedtegnelser der Svendsrud skrives med d.

Ut fra dette mener navnekomitéen at det vil være riktig å benytte den eldste skriveformen, som man også finner i matrikkelen: Svensrud- uten d.

Konklusjon:

Navnekomitéen foreslår at nytt vegnavn i Roterud gis navnet Svensrudvegen.

 

Lillehammer,  06.12.2019
Thorstein Hernes
Leder navnekomitéen