Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll gir kommunen adgang til å kreve gebyrer for de tjenester som kommunen er pliktig til å levere i henhold til forurensningsregelverket. Det er et sentralt prinsipp i forurensningsregelverket at forurenser skal betale for de kostnader forurensningen medfører.

Forskriften omfatter gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn med:

a) utslipp av sanitært utløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
b) utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
c) utslipp/påslipp av oljeholdig avløpsvann
d) påslipp til kommunalt ledningsnett
e) opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid.

Det tas sikte på at revidert forskrift gjøres gjeldende fra 1. september 2019 etter behandling i kommunestyret før sommeren 2019.
Forslaget til forskrift legges ut på høring på kommunens servicetorg. Saksdokumentene er også lagt ut på kommunens hjemmesider.

Eventuelle uttalelser sendes Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer eller på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Forskrift saksbehandling og tilsyn".

Høringsfristen er satt til 24.05.2019.