Et utkast til kartleggingen var på høring tidligere i år, og kommunen har mottatt flere høringsinnspill som har vært nyttige i arbeidet. Kartleggingen er nå revidert og kvalitetssjekket med bakgrunn i de innspillene som er kommet inn. Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse,hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet.

De endringene som er gjort i kartleggingen er for det meste små endringer som justering av områdeavgrensinger og nye verdivurderinger av noen områder. Utfyllende beskrivelser av enkelte områder er også lagt til etter innspill. En vurdering av innkomne høringsinnspill er tilgjengelig her.

Oppfølging og bruk

Friluftslivskartleggingen vil være tilgjengelig i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle. I tillegg vil kartleggingen inngå som temakart i kommuneplanens arealdel. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.