Koronakrisen har ført til nedstenging og omsetningssvikt for deler av næringslivet i Lillehammer, med påfølgende permittering av ansatte. Idretts- og kulturarrangement er avlyst i lang tid framover, dette rammer både profesjonelle aktører innen kultur og idrett, og frivillige lag og foreninger. Mange familier opplever for øyeblikket også store utfordringer i privatøkonomien, som følge av permitteringer.

Tirsdag 31.03 vedtok formannskapet i Lillehammer kommune derfor en rekke tiltak for å redusere de økonomiske utfordringene for innbyggere, næringsliv, kulturaktører, idrettslag og andre i tiden som kommer.

KULTUR- OG IDRETTSLIV: Lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen fritas for leie i den perioden de er pålagt å avstå fra organisert aktivitet eller anleggene holdes stengt av statlige eller lokale myndigheter.

KULTURSKOLEN: Det tas ikke betaling for skolepenger på kulturskolen for tjenester som ikke kan leveres. Tilsvarende tas det heller ikke betalt for andre tjenester kulturskolen ikke kan levere.

TILSKUDD TIL FESTIVALER OG ARRANGEMENTER: Kommunale tilskudd til arrangementer i 2020 vil bli utbetalt uavhengig av om arrangementene gjennomføres som planlagt, i redusert omfang eller blir avlyst.

DIALOG MED FRIVILLIGHETEN: Lillehammer kommune vil invitere kulturlivet, idrettslagene og idrettsrådet til nettmøter for å innhente informasjon om status og deres økonomiske situasjon samt deres synspunkter på aktivitet og drift for inneværende år, samt gi informasjon om aktuelle ordninger og tiltak. Kommunedirektøren forbereder en sak for videre tiltak og tilskudd til lag og foreninger.

REDUSERT EIENDOMSSKATT VED SVIKT I INNTEKTENE: Lillehammer kommune vil vurdere å redusere eiendomsskatten helt eller delvis for de som har mistet eller redusert sine inntekter i vesentlig grad uten at inntektsbortfallet er tilstrekkelig kompensert av statlige eller regionale myndigheter. Det anbefales å åpne for løpende/puljevis behandling av søknader om å få redusert eiendomsskatt. Fristen for å søke, som i år er 12. april, utsettes. Kommunedirektøren kommer tilbake med ny frist og maler for saksbehandling knyttet til for eksempel permitteringer (innbyggere) og omsetningssvikt (næringsliv). Det utarbeides hensiktsmessige skjema for søknad mv. Søknadene må behandles av formannskapet jfr. Lov om eiendomsskatt §28.

FORENKLING: Det utarbeides et forenklet nettbasert skjema for søknad om betalingsutsettelser og avtaler for eiendomsskatt og kommunale avgifter. Søknadene behandles innenfor de samme utvidede fullmakter som skatteoppkrever har fått til å innvilge betalingsutsettelser/avtaler. Utsettelser på mindre enn en måned kan avtales direkte med kommunens økonomiavdeling (Fellesenhet økonomi)

UTSATT HUSLEIE: Når det gjelder kommunens utleie av lokaler til næringslivet, gis det en betalingsutsettelse til 1. juli med unntak av offentlige virksomheter eller offentlige eiede virksomheter. Det beregnes ikke renter eller gebyrer for perioden med betalingsutsettelse. Det sendes likevel ut faktura med skriv om betalingsutsettelse, og det oppfordres til å betale for de aktører som har anledning til dette.

ØKE NÆRINGSFONDET: Næringsfondet økes med en halv million kroner til totalt 1 million 250 tusen kroner i 2020 og det vil komme en ekstra utlysning med mulighet for å søke. 

STYRKE NAV: Det forberedes økt bemanning/tiltak på NAV for å kunne håndtere økte henvendelser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

BETALE RASKT: Kommunen betaler alle mottatte fakturaer så raskt som mulig, slik at vi letter på bedriftenes likviditetsutfordringer. Kommunen vil forsøke å øke sine bufferlager der vi handler fra lokale aktører og der dette er forsvarlig.

SETTE FART I PLANER: Kommunen vil så langt det er mulig forsere og sette i gang prosjekter som er prosjektert ferdig og vedtatt i budsjett 2020 og økonomipan 2020 – 2023.

FORBEREDE SEG PÅ STATLIG HJELP: Kommunen vil utarbeide en liste over prosjekt det er mulig å sette i gang på relativt kort sikt dersom det skulle komme en statlig tiltakspakke til kommunal sektor (tilsvarende det som skjedde i forbindelse med finanskrisen i 2008).

I tillegg ble det vedtatt at det ikke sendes ut flere fakturaer før barnehager og SFO åpner igjen. For mye innbetalt i mars vil bli trukket fra på første faktura som sendes ut.