Den nye Røyslivegen bro og ny avkjøring fra Messenlivegen planlegges åpnet i slutten av uke 20. Arbeidene med det nye krysset Røyslivegen/Skogforvalter Lies veg samt ferdigstilling av nytt gangvegsystem, vil pågå videre utover våren.
Den nye bussholdeplassen i Messenlivegen, ovenfor ny avkjøring til Røyslimoen, blir derfor ikke tatt i bruk ennå. Det samme gjelder den nye gangbroa som er bygget øverst i anleggsområdet. Beplantning, sluttarbeider med oppussing osv. vil skje før og etter fellesferien.

Lillehammer kommune setter pris på tålmodigheten som både kjørende og myke trafikanter i området har vist gjennom anleggsperioden, med anleggstrafikk, trafikkreguleringer og redusert framkommelighet. Vi ser fram til ferdigstillelsen av et viktig arbeid med flomsikringen av Åretta, og et viktig arbeid for Røyslimoen som bydelssenter. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av august.


Spørsmål vedrørende anleggsarbeidene kan som tidligere rettes direkte til anleggsledelsen på stedet:  
Anleggsleder Anlegg Øst Entreprenør AS, Frode Hansen, telefon: 482 09 109
 
I tillegg kan kommunens prosjekt- og byggeledelse hos Norconsult AS kontaktes ved spørsmål:
Prosjektleder Tor Jostein Furu, telefon: 911 09 756
Byggeleder Alf Terje Ramsfjell, telefon: 952 04 430