Hovedarbeidene med flomsikringen omfatter blant annet:

  • Omlegging av Åretta til nytt løp nærmere Messenlivegen
  • Bygging av ny bro i Røyslivegen over nytt elveløp
  • Flytting av vegkrysset Røyslivegen/Skogforvalter Lies veg til tilnærmet tidligere plassering, nærmere Kiwi. Tilpasning av vegene inn mot det nye krysset.
  • Ny og større bussholdeplass i Messenlivegen
  • Ny gangbro over Åretta i øvre del, ved kulverten under Messenlivegen
  • Omlegging av gang-/sykkelveger gjennom området
  • Diverse vann- og avløps- arbeider


Arbeidet skal være ferdigstilt sommer/tidlig høst 2021.

 

Ved spørsmål, kontakt:
Prosjektleder Anlegg Øst Entreprenør AS: Stian Storsveen, tlf 975 35 675
eller
Prosjektleder Lillehammer kommune: Tor Jostein Furu, tlf 911 09 756