Dette antas å forekomme en gang mellom 5. og 15. juni ifølge dagens værprognose. Ut fra tidligere års vær og med dagens snømagasin vil flomtoppen i Mjøsa mest sannsynlig komme senere i juni eller i starten av juli med en vannstand som er 0,1 – 1,1 m over begynnende skadenivå. Værutviklingen videre utover våren og sommeren vil avgjøre om flomtoppen blir større eller mindre enn dette. 

Grunneiers ansvar

Den enkelte grunneier har selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder.

Lillehammer kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

• Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
• Rydde bekkeløpet for kvist og brask
• La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk/vassdrag stå
• Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
• Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk/vassdrag
• Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk/vassdrag kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
• Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
• Ta kontakt med kommunen dersom det er noe som er uklart

Det er viktig å flytte campingvogner og andre flyttbare gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette gjelder kjøretøy, campingvogner, annlegsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall. 

Alle kan bidra, se flere råd her.

Hold deg oppdatert

Få gratis oppdateringer på SMS og e-post her

Du kan lese mer om vårflomanalysen 2020 på varsom.no her