Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Lillehammer kommune

Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Lillehammer kommune 16.02.2021 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).

§ 1. Formål: Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Lillehammer kommune fra 16. februar. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.

§ 2. Virkeområde: Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Hund som løper løs: Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi.

§ 4. Dispensasjon: Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

§ 5. Straff: Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6. Ikrafttredelse og varighet: Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.

§ 7. Klageadgang: Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI.

 

Ordinær båndtvang i Lillehammer er beskrevet i Forskrift om hundehold i Lillehammer, som finnes her: