Etter den nye kommuneloven skal kommuner og fylkeskommuner minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Eierskapsmeldingen skal inneholde:

  1. kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring.
  2. en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i.
  3. kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

I Lillehammer har kommunestyret tidligere vedtatt at det også skal utarbeides årlige eier­meldinger der man blant annet gjennomgår selskapenes økonomiske resultat, samt risiko knyttet til eierskapet.

Eiermelding 2020 er utarbeidet basert på regnskapstall og opplysninger om selskapets drift og ledelse i 2019. Aksjeselskap har som hovedregel frist til 30. juni påfølgende år med å avlegge regnskap og avholde generalforsamling. På grunn av koronasituasjonen er denne fristen utsatt til 31. august i 2020 for regnskapsåret som avsluttes 31.12.2019.