Offentlig ettersyn
Eiendomskattelisten legges ut til offentlig ettersyn i fire uker fra og med 24. februar, i tråd med kommunestyrevedtak og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15. Listen viser skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, eiendomsskattetakst med eventuelt bunnfradrag for bolig/fritidseiendom, skattesats og utregnet eiendomsskatt for 2021. Det legges også ut lister over eiendommer som er helt eller delvis fritatt for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Skattelistene er tilgjengelige på kommunens nettsider og hos servicetorget. Mer informasjon om skattelistene og regler for utskrivning av eiendomsskatt for 2021 finner du her.

Klage
Skattytere som har fått ny eller endret takst fra og med 2021 blir tilsendt eget brev med skatteseddel i løpet av februar. For øvrige skattytere vil fakturaen for 1. termin fungere som skatteseddel. Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klage må sendes skriftlig innen 12. april til postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelt til Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer.