Kommunestyret har vedtatt følgende regler og satser for skatteåret 2024:

Bunnfradrag for skatteåret 2024 blir kunngjort i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt for inneværende år og vil fremgå av skatteseddel/faktura på eiendomsskatt og kommunale avgifter for februar.


For boliger, fritidsboliger og boligdelen av landbrukseiendommer er promillesatsen 40/00 ved utskriving av eiendomsskatt.
For næringseiendom og øvrige eiendommer er promillesatsen 70/00.
Det skrives i tillegg ut eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i en overgangsperiode på (2019-2024) for eiendommer som tidligere ble skattlagt som verker og bruk. Promillesatsen for utskrivning av eiendomsskatt på det særskilte grunnlaget er 50/00.

Sonekart 
Her kan du se hvilken sone eiendommen din tilhører.
Her kan du se sonekart for ubebygde tomter.

Kontakt
Eiendomsskattekontoret har besøkstid mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. Henvendelser kan gjøres på telefon 61 10 78 44 eller på e-post til eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Fritak

Stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten kan hvert år søke fritak, helt eller delvis, for eiendomsskatt på eiendom som stiftelsen eller institusjonen eier. Dette med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane § 7 a. Søknadsfrist for skatteåret 2024 er onsdag 18. oktober 2023.

Søkere som tidligere har fått innvilget sin søknad om fritak etter § 7a for inneværende skatteår anses automatisk som søkere for skatteåret 2024 og behøver derfor ikke å søke på nytt. Søker som tidligere har fått innvilget fritak har imidlertid plikt til å opplyse kommunen om eventuelle forhold som kan medføre at forutsetningene for fritak endres. Dette kan typisk være endringer i virksomhetens karakter, bruk av eiendom eller eierforhold.

Mottatte søknader behandles samlet i kommunestyret etter fristens utløp. Liste over fritatte eiendommer blir offentligjort på kommunens nettside om eiendomsskatt i løpet av februar 2024.

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no 
Telefon: 61 10 78 44
Eiendomsskattekontoret har åpent for henvendelser fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.

Spørsmål om ligningsverdi/formuesverdi og skattemelding

Har du spørsmål vedrørende ligningsverdi / formuesverdi for bolig / eiendom i tilknytning til skattemeldingen må du ta kontakt med skatteeetaten. En eiendoms ligningsverdi / formuesverdi er noe annet enn kommunens eiendomsskattetakst og det er ingen sammenheng mellom disse. Kontaktinfo til skatteetaten finner du her: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for utregningen av eiendomsskatten. Lillehammer Kommune foretok sist en slik taksering i 2016, gjeldende fra 01.01.2017. Hvert år i 10-års perioden takseres eiendommen på nytt dersom det har skjedd endringer på eiendommen eller bebyggelse.

Alle eiendommer som får ny takst i denne perioden vil få tilsendt brev med ny skatteseddel i løpet av januar i skatteåret. For øvrige skattytere vil fakturaen på kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin fungere som skatteseddel. Fakturaen inneholder informasjon om eiendomsskattetakst, skattesats, evt. bunnfradrag og skatt.

Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi pr. 1. januar 2017 slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:
”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen ta stilling til hvilke satser og regler som gjelder ved utskrivning av eiendomsskatt for påfølgende skatteår.

Fra skatteåret 2020 er det gjort endringer i eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) andre s "Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7". Dette innebærer at skattegrunnlaget er redusert med 30 prosent av taksten for bolig- og fritidseiendommer.

Eksempel på eiendomsskatt:
For en boligeiendom som er taksert til 3.000.000 kroner vil eiendomsskatten med en promillesats på 40/00 bli som følger:
Eiendomsskattetakst 3.000.000 * 0,7(reduksjonsfaktor) - kr. 125.000,- i bunnfradrag * 4 promille = kr. 7 900, - i eiendomsskatt per år.

Faktura og betaling

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter og fordeles på fire fakturaer/terminer gjennom året. Fra og med andre halvår 2021 har du mulighet til å velge månedtlig trekk på eiendomsskatten og kommunale avgifter. For ytterligere info om faktura og betaling kan du følge denne linken  https://www.lillehammer.kommune.no/kunder.499533.no.html

Klage

Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klage må sendes skriftlig innen 12. april til Lillehammer kommune v/eiendomsskattekontoret via postmottak@lillehammer.kommune.no  
Eventuelt per post til Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Utskrevet eiendomsskatt skal som den klare hovedregel betales.
Du som skattyter kan likevel i særskilte tilfeller søke kommunen, ved formannskapet, om nedsettelse eller ettergivelse av ilagt eiendomsskatt.

Etter eiendomsskatteloven § 28 kan den fastsatte eiendomsskatten likevel settes ned eller ettergis dersom nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Det er to vilkår som må være oppfylt for at eiendomsskatten skal kunne settes ned eller ettergis i henhold til eiendomsskatteloven § 28:
􀂇 det må foreligge "særlege grunnar" og
􀂇 disse særlige grunnene må gjøre det "særs urimeleg" om hele eiendomsskatten ble innkrevd.

Dette er strenge vilkår og bestemmelsen er ment å fungere som en ren sikkerhetsventil for å hindre at eiendomsskatten får sterkt urimelige utslag for skattyter.

Vurderingen er skjønnsmessig og avgjørelse skal treffes etter en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak.

Grunnlag for nedsettelse/ettergivelse kan være:
- sviktende økonomi på grunn av sykdom, ulykke eller lignende,
- lav husstandsinntekt og manglende betalingsevne,
- brann eller annen skade på eiendom 

Nedsettelse eller ettergivelse av utskrevet eiendomsskatt kan kun gis etter søknad. Søknadsskjema finner du ved å klikke her.
Ved innlevering av søknaden skal kopi av siste års skatteoppgjør alltid vedlegges. Søknaden er er unntatt offentligheten og behandles konfidensielt.