Det er gjennomført retaksering i 2016/2017 og det er vedtatt nye eiendomsskattetakster med virkning fra og med 2017. Det blir gjennomført taksering av nye og endrede eiendommer hvert år. Disse takstene blir sendt til dem det gjelder og lagt ut til offentlig ettersyn frem til 12. april hvert år.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §14 og 15 blir eiendomsskattelisten lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker fra fredag 1. mars 2019.
Skattelisten blir lagt ut på servicetorget i Lillehammer kommune og på kommunens internettside, www.lillehammer.kommune.no.
Skattytere som har fått ny eller endret takst for 2019 ble tilsendt skatteseddel i løpet av februar 2019. For alle andre skattytere vil fakturaen for 1. termin fungere som skatteseddel. Klagefristen settes derfor til 6 uker etter at faktura for 1. termin er utsendt.
Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.
Klagen sendes skriftlig innen 12. april 2019 til Lillehammer kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 986, 2626 Lillehammer eller postmottak@lillehammer.kommune.no.

Faktura
Kommunestyret har bestemt at eiendomsskatten skal betales i fire terminer pr. år som en del av de kommunale fellesfakturaene; eiendomsskatt / vann  /avløp / renovasjon / feiing.

Klage
Klagefrist for nye takster blir oppgitt ved oversendelse av skattetaksten.
En klage må begrunnes og fremsettes skriftlig.
Dersom skattetakstnemda gir deg helt eller delvis medhold i klagen din, vil dette bli meddelt i nytt vedtak etter klagebehandlingen.
Dersom skattetakstnemda ikke gir deg medhold i klagen din, går saken til endelig behandling i klagenemda for eiendomsskattesaker.
Alle klager og klageforhold blir behandlet og nemdene har i dette arbeidet tilgang til ulike databaser med fakta om eiendommen samt tilgang til hele klagen .
Dersom en endring i eiendomsskattetakst for en type bolig får betydning for lignende eiendommer blir disse også korrigert og dette gjøres selv om du ikke har klaget.
Sonekart finner du i bunn av denne teksten.

Retting av feil
Faktafeil kan rettes i samsvar med Lov om eiendomsskatt til kommunene.
De aller fleste faktafeil og systematiske feil etter retakseringen er korrigert. Mens det er igjen et større arbeid med eiendommer med avvik i forhold til matrikkel. Dette arbeidet er satt i gang i 2018 og vil pågå fremover.

Fritak

Fristen for å søke fritak for skatteåret 2020, etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 7 er 20.09.2019. Dette kan gjelde blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak eller delvis fritak for ett år, og det må derfor søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Det kan søkes fritak etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Her kan det søkes fritak når forholdet inntreffer, søknader behandles uavhengig av skatteåret.

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no
Eiendomsskattekontoret har åpent fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.

Bakgrunn 
Hvert tiende år skal det etter eiendomsskatteloven gjennomføres ny befaring og taksering av alle eiendommer i kommunen. Denne taksten skal gjenspeile verdien du kunne ha fått for eiendommen ved fritt salg. Taksten på eiendommen din danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.
I månedsskiftet februar/mars 2017 mottok du informasjon om eiendomsskatten din, dersom du eier en bolig, fritidsbolig eller næringseiendom i Lillehammer kommune. 

Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m.
Eiendomsskatten er ellers den eneste skatten som kommunen selv kan kontrollere samt disponere, og skatt på eiendom tilfører kommunen viktige inntekter.

Hvordan fastsettes taksten?
I perioden juli 2016 - januar 2017 foretok kommunens representanter en utvendig vurdering av hver enkelt eiendom og dokumenterte forhold som kan påvirke taksten. Dette slik det er bestemt i lov om eiendomsskatt til kommunane.
Taksten ble fastsatt av skattetakstnemda ut fra faktaopplysninger i det nasjonale eiendomsregisteret samt utvendig vurdering. Taksten skal gjenspeile forventet markedsverdi (Eiendomsskatteloven § 8A-2) og det er viktig med likebehandling.

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?
Lillehammer kommunestyre vedtar hvert år skattesats og eventuelt bunnfradrag. Skattesatsen er nå 3,8 promille for bolig- og fritidseiendommer, boligdelen på eiendommer med både bolig og næring og våningshus på gårdsbruk. På næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er skattesatsen 5 promille.
Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er nå kr 500.000,- for godkjent boenhet etter Plan og bygningsloven. 


Eiendomsskatten kan ellers endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.

 

 


Sonekart for boliger:

 

Sonekart for fritidsboliger:

 

Sonekart for næringseiendom:

 

Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 10 78 44 mandag til fredag mellom klokka 10:00-14.00.