Kommunestyret har vedtatt følgende regler og satser for skatteåret 2022:

Bunnfradraget er kr. 125 000,- per godkjente boenhet.
For boliger, fritidsboliger og boligdelen av landbrukseiendommer er promillesatsen 40/00 ved utskriving av eiendomsskatt.
For næringseiendom og øvrige eiendommer er promillesatsen 70/00.
Det skrives i tillegg ut eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag i en overgangsperiode på (2019-2024) for eiendommer som tidligere ble skattelagt som verker og bruk. Promillesatsen for utskrivning av eiendomsskatt på det særskilte grunnlaget er 50/00.

Sonekart 
Her kan du se hvilken sone eiendommen din tilhører.

Kontakt
Eiendomsskattekontoret har besøkstid mandag til fredag fra kl. 10.00 til 14.00. Henvendelser kan gjøres på telefon 61 10 78 44 eller på e-post til eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Spørsmål om ligningsverdi/formuesverdi og skattemelding

Har du spørsmål vedrørende ligningsverdi / formuesverdi for bolig / eiendom i tilknytning til skattemeldingen må du ta kontakt med skatteeetaten. En eiendoms ligningsverdi / formuesverdi er noe annet enn kommunens eiendomsskattetakst og det er ingen sammenheng mellom disse. Kontaktinfo til skatteetaten finner du her: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

Taksering

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring, nybygg og andre endringer som har betydning for utregningen av eiendomsskatten. Lillehammer Kommune foretok sist en slik taksering i 2016, gjeldende fra 01.01.2017. Hvert år i 10-års perioden takseres eiendommen på nytt dersom det har skjedd endringer på eiendommen eller bebyggelse.

Alle eiendommer som får ny takst i denne perioden vil få tilsendt brev med ny skatteseddel i løpet av januar i skatteåret. For øvrige skattytere vil fakturaen på kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin fungere som skatteseddel. Fakturaen inneholder informasjon om eiendomsskattetakst, skattesats, evt. bunnfradrag og skatt.

Utregning av eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi pr. 1. januar 2017 slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:
”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen ta stilling til hvilke satser og regler som gjelder ved utskrivning av eiendomsskatt for påfølgende skatteår.

Fra skatteåret 2020 er det gjort endringer i eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) andre s "Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7". Dette innebærer at skattegrunnlaget er redusert med 30 prosent av taksten for bolig- og fritidseiendommer.

Eksempel på eiendomsskatt:
For en boligeiendom(enebolig) som er taksert til 3.000.000 kroner vil eiendomsskatten med en promillesats på 40/00 bli som følger:
Eiendomsskattetakst 3.000.000 * 0,7(reduksjonsfaktor) - kr. 125.000,- i bunnfradrag * 4 promille = kr. 7 900, - i eiendomsskatt per år.

Faktura og betaling

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter og fordeles på fire fakturaer/terminer gjennom året. Fra og med andre halvår 2021 har du mulighet til å velge månedtlig trekk på eiendomsskatten og kommunale avgifter. For ytterligere info om faktura og betaling kan du følge denne linken  https://www.lillehammer.kommune.no/kunder.499533.no.html

Klage

Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klage må sendes skriftlig innen 12. april til Lillehammer kommune v/eiendomsskattekontoret via postmottak@lillehammer.kommune.no  
Eventuelt per post til Postboks 986, 2626 Lillehammer.

Fritak

Stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten kan hvert år søke fritak, helt eller delvis, for eiendomsskatt på eiendom som stiftelsen eller institusjonen eier. Dette med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane § 7 a. Søknadsfrist for skatteåret 2023 er fredag 14. oktober 2022.

Søkere som tidligere har fått innvilget sin søknad om fritak etter § 7a for inneværende skatteår anses automatisk som søkere for skatteåret 2023 og behøver derfor ikke å søke på nytt. Søker som tidligere har fått innvilget fritak har imidlertid plikt til å opplyse kommunen om eventuelle forhold som kan medføre at forutsetningene for fritak endres. Dette kan typisk være endringer i virksomhetens karakter, bruk av eiendom eller eierforhold.

Mottatte søknader behandles samlet i kommunestyret etter fristens utløp. Liste over fritatte eiendommer blir offentligjort på kommunens nettside om eiendomsskatt i slutten av januar 2023.

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no 
Telefon: 61 10 78 44
Eiendomsskattekontoret har åpent for henvendelser fra kl.10.00-14.00 alle hverdager.