Selvkostfond

Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene skal gebyrinntektene justeres slik at et eventuelt overskudd/underskudd som hovedregel gis tilbake til brukerne av tjenestene innen fem år.

Selvkostfondene skal dermed ikke brukes til å finansiere investeringer. Dagens brukere av tjenestene skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og ikke finansiere bruken til andre generasjoner.