Den enkelte grunneier oppfordres til å holde bekkeløp åpne og følge med på værmeldinga og varsom.no. NVE legger fortløpende ut oppdatert informasjon på sine  nettsider, her kan du blant annet finne siste nyheter og oppdateringer på vannføringer og vannstand.

Trenger du å komme i kontakt med kommunen, kan du kontakte Servicetorget på telefon 61 05 05 00, mandag – fredag kl. 8.00-15.00. Utover åpningstid kan henvendelser i forbindelse med flomsituasjonen rettes til tlf. 611 48 000.  

Grunneiers ansvar
I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved flom. Lillehammer kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

• Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
• Rydde bekkeløpet for kvist og brask
• La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk stå
• Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved neste flom
• Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
• Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk
• Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
• Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
• Ta kontakt med kommunen dersom det er noe som er uklart


Kommunens ansvar
På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også kommunens ansvar å sørge for tilsyn av flomsikringsanlegg der NVE har gitt støtte.


Prosjekt vassdrag
Etter flommen i 2014 satte Lillehammer kommune i gang Prosjekt Vassdrag. Det er et mål at Lillehammer kommune skal være best mulig rustet til å takle en stor vårflom. Det har vært jobbet kontinuerlig over flere år og ulike tiltak er satt i gang. Prosjektet omfatter de bynære vassdragene Åretta, Skurva og Bæla med tilhørende sidebekker:  

  • Ny bru i Bælafaret som er bygget for å håndtere store vannmengder som kan føre med seg både jord og trær 
  • Sikring mot potensielle vannmengder i Vårsetergrenda. Her er det murt opp støttevegger som skal skjerme bebyggelse 
  • Gravd ut grøft i overkant av Lillehammer helsehus 
  • Kontinuerlig arbeid med å sikre frie vannveger ved å fjerne snø og tine sluk.
  • Maskiner og mannskap i beredskap 
  • En gjennomarbeidet beredskapsplan